dr inż. Anna Zaręba
stanowisko

adiunkt

zainteresowania badawcze

Współczesne tendencje w planowaniu przestrzennym.

Modele zagospodarowania terenów rekreacyjnych na obszarach silnie przekształconych antropogenicznie.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i poeksploatacyjnych.

Rewaloryzacja założeń krajobrazowych na obszarze województwa dolnośląskiego.

Rola studiów krajobrazowych w gospodarce przestrzennej.

udział w projektach badawczych

Rewaloryzacja założeń pałacowo-parkowych w ciągu osadniczym doliny Białej Lądeckiej na odcinku od Żelazna do Radochowa, grant MNiSW nr 4 T07 F 001 27, data realizacji projektu: 2004/2005, kierownik projektu.

The model of recreational spaces management in the Sheffield Urban fringe, Brirtish Council YSP grant, Department of Landscape Architecture, University of Sheffield, data realizacji projektu: 2007/2008, prof. P. Selman - koordynator, A. Zaręba - kierownik projektu.

Koncepcja rewitalizacji dawnych terenów Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego na przykładzie dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu, grant MNiSW przyznany na lata 2007/2009, A. Krzemińska - kierownik projektu, A. Zaręba - wykonawca i inni.

Ocena walorów krajobrazowych Dolnego Śląska na potrzeby gospodarki przestrzennej, projekt statutowy Zakładu Geografii Regionalnej i Turystyki, kierownik projektu.

kontakt

ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro), pokój 157

tel. 71 37 59 578

e-mail: anna.zareba@uwr.edu.pl

konsultacje

informacje w USOS-ie, pokój 157, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro) [informacje o ewentualnych zmianach proszę sprawdzać w USOS-ie]

publikacje

Redakcja publikacji naukowych

Monografie

 • Zaręba A., Krzemińska A., Grochowska A., Przemijające krajobrazy – przykościelne cmentarze gminy Międzylesie. Współczesne problemy architektury krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Monografie LXVIII, ss. 74.
 • Łach J., Zaręba A., Kałuża M., 2011, Typologia i ocena krajobrazu pasma Krowiarek, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ss. 86.
 • Krzemińska A., Zaręba A., Małecka K., Chylińska D., 2011, Park im. Jana Trzeciego Sobieskiego w Wałbrzychu. Zielone serce miasta. Studium zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych, ss. 88.
 • Zaręba A., 2013, Koncepcja rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Trzebieszowicach, monografia, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, ss. 145.

"Zielona infrastruktura" w rozwoju terenów zurbanizowanych

 • Zaręba A., Widawski K., Krzemińska A., 2017, Greenways Systems in Metropolitan Regions as the Alternative for Sustainable Transport Development, Logistics and Transport, No 1(33)/2017, p. 55-60, http://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/article/view/521.
 • Zaręba A., Krzemińska A., Łach J., Energy sustainable cities. From Eco Villages, Eco Districts towards Zero Carbon Cities, E3S Web of Conferences 22, 00199 (2017) ASEE 17, https://doi.org/10.1051/e3sconf/20172200199.
 • Krzemińska A., Zaręba A., Dzikowska A., Jarosz K., Bioarchitecture - a new vision of energy sustainable cities, E3S Web of Conferences 22, 00091 (2017) AEE 17, https://doi.org/10.1051/e3sconf/20172200091.
 • Krzemińska A., Zaręba A., Dzikowska A. et al., Cities of the Future - bionic systems of new urban environment, Environ Sci Pollut Res (2017). Springer-Verlag GmbH Germany https://doi.org/10.1007/s11356-017-0885-2.
 • Zaręba A., Krzemińska A., Widawski K., Oleśniewicz P., 2016, Green Infrastructure practices - strategies how to sustain life in metropolitan areas, E3S Web of Conferences, vol. 10(2016), http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000112.
 • Zaręba A., Krzemińska A., Widawski K, 2016, Green Urbanism for the Greener Future of Metropolitan Areas, IOP Conf. Series, Earth and Environmental Science, 44(2016), http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052062/pdf.
 • Zaręba P., Próchnicka P., 2015, Korytarze ekologiczne a prawo i polityka ekologiczna. Korytarz ekologiczny doliny Odry jako podstawowy element systemu przyrodniczego miasta, Gospodarka w praktyce i teorii, nr 3(40), s. 93-109.
 • Próchnicka P., Zaręba A., 2015, Korytarze ekologiczne i ich miejsce w planowaniu przestrzennym. Nowe inwestycje drogowe a łączność sieci ekologicznej miasta, Gospodarka przestrzenna, s. 218-232.
 • Zaręba A., 2014, Multifunctional and multiscale aspects of Green Infrastructure in contemporary research, Problems of Sustainable Development, vol. 9, no 2, p. 149-156, Journal of the European Academy of Science and Arts, Salzburg and State Environmental Council of Poland.
 • Filipiak K., Zaręba A., 2014, Lasy podmiejskie Wrocławia. Las Rędziński, Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 13(4), s. 57-71.
 • Zaręba A., Filipiak K., 2014, "Zielona infrastruktura" Wrocławia. Lasy podmiejskie. Las Strachociński, Studia Krajobrazowe, t. IV b, Uniwersytet Wrocławski, s. 145-158.
 • Zaręba A., 2010, A Multifunctional Mosaic of Green Spaces in the Context of the Lower Silesia Region (Southern Poland) Sustainable Development, Problems of Sustainable Development, vol. 5, p. 45-51, Journal of the European Academy of Science and Arts, Salzburg and State Environmental Council of Poland.
 • Zaręba A., 2008, The idea of the belt and ring development in the Śnieżnicki Landscape Park, [w:] Wyrzykowski J. (red.), Conditions of the foreign tourism development in central and eastern Europe. Tourism in geographical environment, vol. 10, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Wrocław, s. 219-230, ISBN 978-83-921524-9-1.
 • Zaręba A., 2006, The system of local corridors in tourist areas, Proceedings Warsaw Regional Forum, [w:] Komornicki T., Czapiewski K (red.), The core and peripheral regions in Central and Eastern Europe, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Warszawa, s. 143-151.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

 • Projekt: Koncepcja rewitalizacji dawnych terenów Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego na przykładzie dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu, grant MNiSW przyznany na lata 2007-2009, A. Krzemińska - kierownik projektu, A. Zaręba - wykonawca i inni.
 • Krzemińska A., Zaręba A., 2011, Urban development of the industrial district Sobięcin in Wałbrzych - current spatial conditions, [w:] Slomka T. (red.), Geotourism, AGH Kraków, Drukarnia Leyko, Kraków, s. 325-334, ISBN 13 978-83-88927-20-1.
 • Dzikowska A., Medwecka M., Krzemińska A., Zaręba A., 2010, Rozwój terenów przemysłowych i ich wpływ na strukturę miejską Wałbrzycha w XX wieku, [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 26, ISBN 978-83-62673-05-6.
 • Medwecka M., Dzikowska A., Krzemińska A., Zaręba A., 2010, Zasoby krajobrazowe i kulturowe terenów pokopalnianych a możliwości rozwoju turystycznego miasta Wałbrzycha, [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 26, s. 363-374, ISBN 978-83-62673-05-6.
 • Krzemińska A., Zaręba A., Ornatowska B., 2009, Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych południowo-zachodniej częœci Wałbrzycha, [w:] Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 24, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Warszawa-Poznań, s. 163-172, ISSN 1899-3850.
 • Krzemińska A., Zaręba A., Ornatowska B., 2009, Kierunki zmian w środowisku przyrodniczym związane z działalnością poeksploatacyjną na obszarze dzielnic Sobięcin i Gaj w Wałbrzychu w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego, Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, nr 38, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 173-182, ISSN 1230-7831-08-7.
 • Krzemińska A, Zaręba A., 2009, Problemy środowiskowe rewitalizacji terenów "Lisiej Sztolni" przy kopalni Julia w Wałbrzychu, [w:] Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 24, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Warszawa-Poznań, s. 93-100, ISSN 1899-3850.

Ginące krajobrazy Dolnego Śląska

 • Krzemińska A., Zaręba A., Grochowska A., 2008, Przemijające krajobrazy - przykościelne cmentarze gminy Międzylesie. Współczesne problemy architektury krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Monografie LXVIII, Wrocław, ss. 74, ISBN 978-83-60574-51-5.
 • Zaręba A., 2011, Koncepcja zagospodarowania turystycznego strefy otulinowej Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, [w:] Widawski K (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, t. II, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, t. 9, s. 195-208, ISBN 978-83-62673-15-5.
 • Zaręba A., Krzemińska A., 2010, The concept of the model mountain valley: a case study of the Biała Lądecka river, [in:] Implementation of landscape ecological knowledge in practice, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 28 , Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 65-76, ISSN 1899-3850, ISBN 978-83-232-2228-6.
 • Zaręba A., Chylińska D., 2008, Założenie parkowo-pałacowe w Galowicach w kontekście współczesnych planów zagospodarowania przestrzennego, [w:] Mitkowska A., Mirek Z., Hodor K. (red.), Założenia rezydencjonalno-ogrodowe. Dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych), Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, s. 313-323, ISBN 978-83-89648-72-3.
 • Zaręba A., 2007, Zmiany w użytkowaniu obiektów folwarcznych w dolinie Białej Lądeckiej, [w:] Komar B., Kucharczyk-Brus (red.), Housing and environmental conditions in post-communist countries, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 234-247, ISBN 978-83-7335-477-7.
 • Zaręba A., 2007, Zarys historii rozwoju przestrzennego uzdrowiska Lądek Zdrój, [w:] Wyrzykowski J. (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekœcie zrównoważonego rozwoju, tom IX, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 227-237, ISBN 978-83-921524-3-9.
 • Zaręba A., 2007, Turystyczne trasy krajobrazowe w koncepcjach planistycznych lat trzydziestych XX w. Studia nad turystyką, [w:] Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Prace geograficzne i regionalne, praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Kurka i Roberta Faracika, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 179-187, ISBN 978-83-88424-35-9.
 • Zaręba A., 2006, A historical outline of spatial development of the Lądek Zdrój health resort, [w:] Wyrzykowski J. (red.), Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Volume 9. Contemporary Models of Spa Tourism, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław, s. 217-228, ISBN 83-921524-4-1.
 • Zaręba A , 2007, Osadnictwo górnego biegu rzeki Biała Lądecka w Kotlinie Kłodzkiej, Przestrzeń i Forma, nr 7/8, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej, Wyd. Hogben, Szczecin, s. 351-370, ISBN 83-60637-19-9 / 978-83-60637-19-7.
 • Zaręba A., 2006, Analiza powiązań przestrzennych w ciągu osadniczym Białej Lądeckiej na odcinku od Żelazna do Radochowa, [w:] Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XVI/2, Wyd. Przemysłowe Wema Sp. z o.o., Warszawa, s. 227-236, ISBN (cz. 2) 83-89502-17-08.
 • Zaręba A., 2003, Koncepcja rozwoju pasmowego doliny Białej Lądeckiej, [w:] Krajobraz Wsi Dolnośląskiej, Architektura Krajobrazu, nr 3-4, s. 76-82.

Walory krajobrazowe Polski jako podstawa gospodarki przestrzennej

 • Projekt statutowy: Walory krajobrazowe Polski jako podstawa gospodarki przestrzennej, data realizacji projektu: od 2004 r., kierownik projektu: A. Zaręba.
 • Zaręba A., 2011, Koncepcja zagospodarowania turystycznego strefy otulinowej Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, t. II, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, t. 9, Wrocław, s. 195-208, ISBN 978-83-62673-15-5.
 • Łach J., Zaręba A., Kałuża M., 2010, Typologia i ocena krajobrazu pasma Krowiarek, Uniwersytet Wrocławski, I-BIS, Wrocław, ss. 86, ISBN 978-83-62673-13-8.
 • Zaręba A., 2009, Historyczny aspekt turystyki kulturowej na obszarze parków krajobrazowych Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, Rozprawy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, t. 9, Wrocław, s. 41-51.
 • Zaręba A., Chylińska D., 2008, Północna Droga Wodna Odry w krajobrazie miasta - analiza funkcjonalno-krajobrazowa, [w:] Studia krajobrazowe jako podstawa właœciwego gospodarowania przestrzenią, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 207-221, Wydawnictwo Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, ISBN 978-83-7374-054-9.
 • Zaręba A., 2005, Typologia krajobrazu w oparciu o stopień przekształceń antropogenicznych, [w:] Szponar A., Horska-Schwartz S. (red.), Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu: studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania geokompleksów naturalnych i zurbanizowanych, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVII, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 78-83, ISBN 83-921524-2-5.

Rewaloryzacja założeń pałacowo-parkowych w dolinie Białej Lądeckiej

 • Projekt: Rewaloryzacja założeń pałacowo-parkowych w dolinie Białej Lądeckiej na odcinku od Żelazna do Radochowa (nr 4 T07F 001 27), MNiSW 2005-2008.
 • Zaręba A., 2013, Koncepcja rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Trzebieszowicach, monografia, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, ss. 145.
 • Zaręba A., 2013, Koncepcja rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego w Ołdrzychowicach Kłodzkich (pałac dolny). Revitalisation of the palace and park complex in Ołdrzychowice Kłodzkie (the lower palace), Architektura Krajobrazu, 1/2013 (38), www.aqua.ar.wroc.pl/ak/AK_2013_1/AK_1-13_5.pdf, s. 76-87.
 • Zaręba A., 2009, Rewaloryzacja przestrzeni rekreacyjnej w dolinie Białej Lądeckiej na odcinku Żelazno-Radochów, Nauka Przyroda Technologie, t. 3, z. 1, Prodruk, Poznań, s. 1-9.
 • Zaręba A., 2012, Detal architektoniczny i jego losy w powojennej Polsce na przykładzie wiejskiego dworku szlacheckiego w Radochowie i "Zamku na Skale" w Trzebieszowicach, [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Detal architektoniczny dziś, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Zaręba A., 2012, Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żelażnie, [w:] Ciok S., Dołzbłasz S. (red.), Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 185-196.
 • Zaręba A., 2010, Rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Ołdrzychowicach Kłodzkich, [w:] Szulczewska B, Szumański M. (red.), Język Architektury Krajobrazu, Wieś Jutra, Warszawa, s. 102-108, ISBN 978-83-89503-85-5.
 • Zaręba A., Reda P., 2010, Analiza historyczno-krajobrazowa założenia pałacowo-parkowgo w Trzebieszowicach, [w:] Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 9(2), s. 159-170, ISSN 1644-0749.
 • Zaręba A., 2009, Od baroku do ogrodu krajobrazowego, Ogrody: Projekty polskich architektów krajobrazu, Muza S.A., Warszawa, s. 122-123.
 • Zaręba A., 2009, Rewaloryzacja przestrzeni rekreacyjnej w dolinie Białej Lądeckiej na odcinku Żelazno-Radochów, [w:] Nauka Przyroda Technologie, t. 3, z. 1, Prodruk, Poznań, s. 1-9, ISSN 1897-7820.
 • Zaręba A., 2008, Rewaloryzacja ogrodów dworskich w Radochowie, [w:] Mitkowska A., Mirek Z., Hodor K. (red.), Założenia rezydencjonalno-ogrodowe. Dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych), Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, s. 283-290, ISBN: 978-83-89648-72-3.
 • Zaręba A., 2007, Rewaloryzacja krajobrazu w dolinie Białej Lądeckiej na odcinku od Żelazna do Radochowa, [w:] Architektura. Sztuka Ochrony i Kształtowania œrodowiska, Twórczość-Nauka-Dydaktyka, z. 5-A/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Czasopismo Techiczne, s. 68-70, Kraków, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-628X.
 • Zaręba A., Reda P., 2007, Analiza przyrodniczo-krajobrazowa i projekt rewaloryzacji stawu w Trzebieszowicach, [w:] IX Forum Architektury Krajobrazu, Water In Landscape, Wyd. Walkowska, Szczecin, s. 32-38, ISBN 978-83-924983-5-3.
 • Zaręba A., Reda P., 2006, Analiza historyczno-krajobrazowa założenia pałacowo-parkowego w Żelażnie, [w:] Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona, Instytut Nauk o Ziemi, UMCS Lublin, s. 213-220, Problemy Ekologii Krajobrazu, ISBN 978-83-89720-87-0.