prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski

stanowisko

emerytowany profesor

zainteresowania badawcze

Uwarunkowania rozwoju turystyki (Europa, Europa Środkowa i Wschodnia, Polska, Dolny Śląsk, Sudety, Wrocław).

Ocena krajobrazu na potrzeby gospodarki przestrzennej (Polska, Dolny Śląsk).

dorobek naukowy

Badania naukowe z zakresu geografii turyzmu: geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce, szczególnie w zakresie oceny walorów wypoczynkowych, pojemności turystycznej, optymalnych okresów wykorzystania terenów z walorami, typologii i klasyfikacji atrakcyjności turystycznej obszarów i miejscowości wypoczynkowych, uwarunkowań rozwoju turystyki w Sudetach i Karpatach oraz na Dolnym Śląsku. Rozwinięcie metod badawczych w zakresie oceny walorów widokowych krajobrazu i ocena walorów krajobrazowych Polski. Czas wolny mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystanie na rekreacje ruchową i turystykę. Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Dorobek naukowy obejmuje około stu pięćdziesięciu publikacji, w tym kilkadziesiąt oryginalnych prac i kilka książek. Ponadto kilkadziesiąt ekspertyz naukowych i współautorstwo kilkunastu krajowych i regionalnych planów rozwoju turystyki.

członkostwo w radach naukowych

Studia Geograficzne UWr., Turyzm, wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, wyd. Człowiek i Ruch, wyd. AWF we Wrocławiu, Croatian Geographical Bulletin

publikacje

1965 Zagospodarowanie turystyczne Sudetów na tle innych wybranych obszarów turystycznych Polski , Wierchy t.74 s.165-167

1967 [z S.Wawrzyniakiem i in.] Turystyczna baza noclegowa w Polsce. Rozwój bazy noclegowej w latach 1961-65. GKKFiT, Zakład Zagospodarowania Turystycznego, Wrocław ss.277

1968 Konferencja w sprawie zagospodarowania turystycznego województwa rzeszowskiego. Ruch turystyczny nr 21, s.103-105

1969 [z O.Rogalewskim i in] Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski GKKFiT, Zakład Zagospodarowania Turystycznego, Wrocław, ss.31

1970 Prace nad ustalaniem zasad zagospodarowania rejonów wypoczynkowych [w:] Materiały z konferencji Rady Naukowo-Technicznej przy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie kierunkowego planu zagospodarowania turystycznego Polski, Warszawa, s.15-16

1971 [z O.Rogalewskim i in.] Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski. Założenia i podstawowe ustalenia planu. GKKFiT. Zakład Zagospodarowania Turystycznego, Wrocław, ss.79

1972 [z J. Łobodą] Wybrane problemy metodologiczne hierarchizacji miejscowości turystycznych i węzłów komunikacyjnych na przykładzie rejonu karkonoskiego. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich z.9., s.66-98

1973 Prace nad oceną środowiska geograficznego Polski dla potrzeb urlopowej turystyki wypoczynkowej [w:] Problemy turystyki zagranicznej, Materiały Sympozjum Naukowego w Stulecie Zorganizowanej Turystyki Polskiej, Zakopane 1973, Kraków, s.217-221

1974 [z B.Mikułowskim] Zasoby krajoznawcze województwa wrocławskiego.[w:] Krajoznawstwo w województwie wrocławskim, PTTK, Wrocław, s.9-22

1975 Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań. Zesz.Nauk. Instytutu Turystyki ,nr 2-3, s.25-44 +9 ryc

1976 Podstawowe kierunki rozwoju turystyki Polski w świetle długookresowych planów zagospodarowania turystycznego kraju, Problemy ekonomiczne nr 2(58) s.104-115

Turystyka w Sudetach- stan istniejący i przewidywany w perspektywie, [w:] XV Sudecki Zlot Przewodników GOT, PTTK, Wrocław, s.1-12, materiały powielone

Turystyczne wykorzystanie obszarów o walorach wypoczynkowych, Instytut Turystyki, Biuletyn Informacyjny nr 4/32, s.13-30

1977 Optymalne okresy użytkowania walorów turystycznych jako jedna z podstawowych przesłanek w studiach nad efektywnością ekonomiczną rozwoju turystyki [w:] Konferencja nt. "Efektywność ekonomiczna turystyki" PTE, Kraków s.1-9, materiały powielone

Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski i ich turystyczne wykorzystanie. Dokum.Geogr.z.1, s.75-77

Zasoby wypoczynkowe Polski, Instytut Turystyki, Biuletyn Informacyjny nr3/4, s.36-42

Zdroje cestovnego ruchu v Polsku a ich aktu álne vyu žitie, [w:] Predpoklady dal šieho rozvoja cestovnego ruchu v CSSR a Socialistickych krajin ách, Fakulta Ekonomiky Sluzieb a Cestovneho Ruchu, Banska Bystrica, s.323-330

[z C.Mazurkiem] Walory turystyczne województwa jeleniogórskiego, [w:] Materiały krajoznawcze, PTTK, Wrocław, s.37-50

[z Z.Wernerem} Walory turystyczne województwa wrocławskiego, [w:] Materiały krajoznawcze. PTTK, Wrocław, s.31-38

1978 Przyrodnicze podstawy rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, [w:] Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych w Polsce, AWF w Poznaniu, Monografie nr 93, s.59-76

1979 Perspektywiczny program przestrzennego zagospodarowania turystycznego województwa zamojskiego. Instytut Turystyki, Biuletyn Informacyjny nr 1/47, s.31-32

Zasady ochrony i kształtowania środowiska na potrzeby turystyki w makroregionie środkowo-wschodnim, [w:] Ochrona i kształtowanie środowiska na tle planów społecznego rozwoju oraz przestrzennego zagospodarowania w makroregionie środkowo-wschodnim, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, PAN, Urząd Wojewódzki w Zamościu, s.482-494

[z J.Bogdanowiczem i in.] Miejscowości wypoczynku urlopowego i wakacyjnego w Polsce, Zesz.Nauk. AWF we Wrocławiu nr 24, s.313-364

[z J.Bogdanowiczem i T.Fąkiem] Urządzenia rekreacyjne, AWF, Wrocław, ss.126

[z W. Hasińskim i M. Slenczkiem] Zagospodarowanie turystyczne miast i gmin sudeckich, [w:] Turystyka na terenach województwa nowosądeckiego, Zesz.Nauk. AWF w Krakowie nr 20, s.40-45

[z R. Leśko] Walory bioklimatyczne jako jeden z czynników w ocenie walorów wypoczynkowych Polski, Problemy Uzdrowiskowe nr 9-109(143-144), s.145-154

1980 Wskaźniki optymalnej pojemności turystycznej obszarów wypoczynkowych, Ruch Turystyczny nr 1/51, s.95-114

[z J.Bogdanowiczem] Wybrane problemy oceny środowiska przyrodniczego Polski dla turystyki, Zesz.Nauk. AWF we Wrocławiu, nr 26, s.149-175

[z Z.Dytkowskim i in.] Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania turystycznego województwa legnickiego. Urząd Wojewódzki w Legnicy, ss.49, materiały powielone

[z W.Hasińskim i M.Slenczkiem] Formy turystyki świątecznej pracowników wybranych zakładów przemysłowych Wrocławia, Biuletyn informacyjny WOINTE nr 3, s.33-38 [z W.Hasińskim i M.Slenczkiem] Zorganizowana turystyka świąteczna mieszkańców Wrocławia na przykładzie wybranych zakładów przemysłowych, [w:] Zasady kształtowania podmiejskich obszarów rekreacyjnych AWF w Poznaniu, Monografie nr 146, s.253-263

[z B.Terenkoczym] Geograficzne podstawy rozwoju turystyki świątecznej mieszkańców Wrocławia, [w:] Zasady kształtowania podmiejskich obszarów rekreacyjnych, AWF w Poznaniu, Monografie nr 146, s.243-251

1981 Dorobek naukowy Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie geografii turyzmu, [w:] Problemy badawcze geografii turyzmu w Polsce w latach 1970-1978. Zesz.Nauk.U.J. Prace Geograficzne z.54, s.63-74

[Wypowiedź w dyskusji na konferencji naukowej pt. "Perspektywy turystyki na świecie i w Polsce w dekadzie w dekadzie lat osiemdziesiątych"], Ruch Turystyczny z.1-2/55-56, s.163-165

1983 Niekotoryje problemy ochrany i formirowanija gieograficzeskoj sriedy na tieritorii Polszi w zonach oddycha, [w:] Medzinarodna Konferencja o c estovnom ruchu, CSSR, Banska Bystrica, s.9-15

Środowiskowe podstawy rozwoju turystyki w Sudetach, Acta Univ.Wratisl. 506, Studia Geogr.32, s.123-137

The weekends tourism by inhabitants of the Wroc3aw, [w:] Tourism and recreation in the surroundings of big towns. Commission of the Geography of Tourism and Leisure, ?ód? 1983, s.262

[z W.Hasińskim] Wykorzystanie Sudetów na urlopową turystykę wypoczynkową, Zesz.Nauk. WSI w Opolu, Problematyka Różna z.6 ,nr.93 s.81-86

1984 Optymalne okresy wykorzystania turystycznego walorów wypoczynkowych środowiska przyrodniczego Polski, Acta Univ.Wratisl.656, Ser.B, Geogr.Społ, i Ekon. .5, s.123-134

[z L.Baranieckim] Zadania i program Podyplomowego Studium Geografii Turystycznej przy Uniwersytecie Wrocławskim, Acta Univ.Wratisl. 644, Prace Podyplomowego Studium Geografii Turystycznej s.5-7

1985 Aktualne i pożądane zagospodarowanie turystyczne parków krajobrazowych w Polsce [w:] Ochrona i kształtowanie krajobrazu jako współczesna potrzeba społeczna. LOP Zarząd Wojewódzki w Słupsku, s.27

Studia nad oceną walorów krajobrazowych Sudetów dla potrzeb turystyki, [w:] Warunki przyrodnicze rozwoju turystycznych form rekreacji, AWF w Poznaniu, Monografie nr 209 s.235-249

[z T.Lijewskim i B.Mikułowskim] Geografia turystyki Polski (wyd. pierwsze) PWE, Warszawa, ss.288

1986 Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Acta Univ.Wratisl 935, Studia Geogr.44, ss.264

1988 Geograficzne uwarunkowania urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce [w:] Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1986,1987, IGPZ, Warszawa,s.111-115

1989 Aktualne zagospodarowanie turystyczne i pożądane kierunki rozwoju turystyki w polskich Karpatach, Zesz.Nauk.U.J. Prace Geogr. z.80 s.139-151

1991 Les probl é mes du tourisme polonais au tournant des ann é es. Homme et Terres du Nord 1, s.139-151

Przyrodnicze warunki aktywności ruchowej w gminie Sobótka, [w:] Przyrodnicze warunki aktywności ruchowej w gminach podmiejskich wielkich aglomeracji, Z warsztatów badawczych AWF, Warszawa s.193-228

Studia nad oceną krajobrazu Polski na potrzeby turystyki w aspekcie fizjonomicznym, [w:] Rocznik CPBP 08.06.Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Instytut Turystyki, Warszawa s.201-203

[z E.Bagińskim i in.] Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, Instytut Geograficzny UWr., Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, ss.132 + 10 ryc

[z J.Czerwińskim i B.Mikułowskim] Geograficzne uwarunkowania turystyki w Sudetach i Karpatach, Acta Univ.Wratisl.124.,ss 203 + 11 ryc

[z J.M. Dewilly] Analiza porównawcza zagospodarowania turystycznego atlantyckiego wybrzeża północnej Francji i polskiego wybrzeża Bałtyku, [w:] Materiały Sejmiku Morskiego 1990, PAX, Słupsk., s.41-63

1992 Geography tourism at the Wrocław Uniwersity, Zesz.Nauk.UJ, Prace Geogr. z.86, s.185-192

Studies on evaluation of Polish landscape, Zesz.Nauk. UJ, Prace Geogr. z.86, s.193-207

The Wrocław University` s achievements in Educating personnel for tourism, [w:] Conference "Education of staff for tourism in East European Countries". Academy Physical Education in Cracov, Institute of Tourism in Warsaw, Cracov, 10th-11th, September 1992, s.1-5

Wrocław as a large sightseeing center, Turyzm z.1 s.49-60

Wybrane problemy rekreacji turystyki na terenach ochrony krajobrazu w Polsce, [w:] System ochrony krajobrazu w województwie słupskim w X-lecie istnienia 1981-1991, s.24-30

[z B.Mikułowskim] Geographical conditions of foreign tourism development in Poland {w:] Conditions of foreign tourism in development in the Middle and Eastern Europe, UWr. Geographical Institute Department of Regional and Tourism Geography, s.36-55

[z T.Lijewskim i B.Mikułowskim] Geografia turystyki Polski (wyd.II uaktualnione), PWE Warszawa, ss.303

1993 Evaluation of the Polish landscape for tourism, [w:] Planning and evnvironment in transforming Europe, Abstracts, AESOP, University of ?ódź, s.185

Kształcenie kadr dla turystyki na Uniwersytecie Wrocławskim, Problemy Turystyki nr 1/59, s.71-72

Le Panorama de Raclawice, une remarquable attraction touristique a Wroc3aw (Pologne) [w:] Hommes et Terres du Nord, Lille, s.116-117

Studia nad walorami widokowymi krajobrazu Polski we wrocławskim ośrodku geograficznym, [w:] Problemy szczegółowych studiów krajobrazowych Polski, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Inst.Geogr.UWr.,s.67-72

[z J.Czerwińskim] Zagrożenie ekologiczne w Polsce jako czynnik ograniczający możliwości rekreacji ruchowej, Zesz.Nauk.AWF we Wrocławiu nr 57 s.89-92

[z B. Mikułowskim] Klasyfikacja atrakcyjności turystycznej obszarów, miejscowości i obiektów turystycznych Polski na potrzeby zagranicznej turystyki przyjazdowej, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej., z.2, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geogr.UWr., s.27-41

[z B.Mikułowskim] Classifications of tourist attractiveness of areas, localities and tourist objects in Poland for foreign tourism, [w:] Conditions of the foreign tourism development in the Middle and Eastern Europe, vol.2, UWr. Geographical Institute Department of Regional and Tourism Geography, s.23-38

[z E.Pietraszewską] Atrakcyjność turystyczna Europy Środkowej i Wschodniej w świetle zachodnioeuropejskich przewodników i ofert turystycznych [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Zesz.2, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geogr. UWr., s.56-64 + 2 ryc

[z E.Pietraszewską] Tourist attractiveness of Central and Eastern Europe in the light of West European tourist guide-books and proposals of tourist agencies, [w:] Conditions of the foreign tourism development in the Middle and Eastern Europe, vol.2, UWr. Geographical Institute Department of Regional and Tourism Geography, s.57-67 + 2 ryc

[ z A.Wójtowicz] Próba oceny stopnia rozwoju turystyki zagranicznej na świecie, Acta Univ.Wratisl.1516, Prace Inst. Geogr., Ser.B, Geogr.Społ. i Ekon. t.8, s.73-93

1994 Rzeki jako przedmiot zainteresowań turystycznych (na przykładzie Polski), [w:] Rzeki, kultura - cywilizacja - historia, t.3, Śląsk, Katowice, s.157-170

Wypoczynek codzienny i świąteczny mieszkańców Wrocławia, Komisja Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia, Wrocław, s.144-148

[z B.Mikułowskim] Stand und perspektiven des fremdenverkers im westpolnisches grenzgebiet, [w:] Deutschland und Polen, studien zur internationalen schgulbuchforsehung, Band 81, Frankfurt/Main, s.155-173

1995 [z H.-D. Haasem, R. Paeslerem i J. Łobodą] A comparative analysis of the tourist infrastructure of Southern Bavaria and Sudety Mountains, [ w]: Conditions of the foreign tourism development in the Central and Eastern Europe, Vol.3, Department of Regional and Tourism Geography of the Wrocław University, s. 51-70, Wrocław, s. 51-70

[z H.-D. Haasem, R. Paeslerem i J. Pobodą] Analiza porównawcza zagospodarowania turystycznego Bawarii, w szczególności południowej i Dolnego Śląska, w szczególności Sudetów, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Zesz. 3, Uniwersytet Wrocławski Instytut Geograficzny Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 54-75

[z B. Mikułowskim] Parki narodowe jako walor turystyczny Europy, Prace Inst. Geogr., Seria B, Geografia Społ. i Ekonom., t.11., Studia krajobrazowe i turystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 63-71

Możliwości rozwoju niemieckiej turystyki sentymentalnej na Dolnym Śląsku, [w:] Problemy strategii rozwoju turystyki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, Sudety, rocław, s. 7-21

[z B.Mikułowskim] Stan i perspektywy rozwoju turystyki w strefie przygranicznej z Niemcami, [w:] Polska i Niemcy. Geografia sąsiedztwa w nowej Europie, Universitas, Kraków, s. 155-173

Zasoby turystyczne Dolnego Śląska, [w:] Problemy strategii rozwoju turystyki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, Sudety, Wrocław, s. 31-33

Miejsce Polski na rynku turystycznym Europy Środkowej i Wschodniej, Turyzm , t.5, z.2, s. 155-161

1996 Atrakcje turystyczne Wrocławia i Dolnego Śląska dla turystyki zagranicznej, wyd. MADA Press, Wrocław, ss.12

Kierunki aktywizacji Stadionu Olimpijskiego AWF we Wrocławiu (wprowadzenie do dyskusji), [w:] Kierunki aktywizacji Stadionu Olimpijskiego AWF we Wrocławiu , AWF we Wrocławiu, Wrocław, s.73-75

Klasyfikacja atrakcyjności turystycznej obszarów, miejscowości i obiektów turystycznych Polski na potrzeby zagranicznej turystyki przyjazdowej, [w:] Materiały I Kongresu Turystyki Polskiej, Warszawa, s.240-252

1997 [z L.Kreckiem] Developmental aspects of German root syndrom travels to Lower Silesia and Wrocław, [w:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, vol.4, Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław University, Wrocław, s. 117-142

Level of foreign tourism development in Central and Eastern Europe in the light of WTO data, [w:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, vol.4, Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław University, Wrocław, s. 165-170

[z L.Kreckiem] Możliwości rozwoju niemieckiej turystyki sentymentalnej na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, z.4, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Inst. Geogr. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 141-166

Stopień rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej w świetle materiałów Światowej Organizacji Turystyki (WTO), [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, z.4, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Inst. Geogr. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 219-224

Stopień rozwoju turystyki zagranicznej w Europie, Acta Univ. Wrat. 2017, Prace Inst. Geogr. T.XVI, seria B, Geogr. Społ.-Ekon., Studia krajobrazowe i turystyczne, Wrocław, s.95-100

[z J. Marakiem i B. Mikołowskim] Strategia rozwoju turystyki w woj. legnickim (synteza), Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sportu w Legnicy, Legnica-Wrocław, ss.83

[z B.Mikułowskim] Tourist attractions of Wrocław and Lower Silesia, [w:] The towns and communes of Lower Silesia, Association for Promotion of Lower Silesia, Wrocław, s.7-11

Wprowadzenie, [w:] Koncepcja badań nad czasem wolnym mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystaniem na rekreację i turystykę, AWF, Katedra Rekreacji i Turystyki, Wrocław, s.5-6

[z B. Mikułowskim] Ocena walorów widokowych krajobrazu związanych z ukształtowaniem terenu. Mapa 1:200 000, [w:] Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, PAN Oddział we Wrocławiu, Wrocław,

[z B. Mikułowskim] Stopień nasycenia krajobrazu elementami przyrodniczymi. Mapa 1:200 000, [w:] Atlas Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, PAN Oddział we Wrocławiu, Wrocław,

[z B. Mikułowskim] Stopień nasycenia krajobrazu elementami zabytkowymi. Mapa 1:200 000, [w:] Atlas Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, PAN Oddział we Wrocławiu, Wrocław,

[z B. Mikułowskim] Kompleksowa ocena walorów widokowych krajobrazu. Mapa 1:200 000, [w:] Atlas Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, PAN Oddział we Wrocławiu, Wrocław, B. Mikułowskim], Nasycenie obszaru bazą noclegową. Mapa 1:200 000, [w:] Atlas Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, PAN Oddział we Wrocławiu, Wrocław,

[z B. Mikułowskim] Udzielone noclegi. Mapa 1:200 000, [w:] Atlas Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, PAN Oddział we Wrocławiu, Wrocław,

[z B. Mikułowskim] Baza gastronomiczna. Mapa 1:200 000, [w:] Atlas Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, PAN Oddział we Wrocławiu, Wrocław,

[J. Marakiem] Marketingowa strategia rozwoju turystyki w województwie na przykładzie Legnickiego, Problemy Turystyki 1-4, Instytut Turystyki, Warszawa, s.49-62

1998 Stopień rozwoju turystyki zagranicznej w Europie, Acta Univ. Wrat. No 2017, Prace Inst. Geogr. Seria B Geogr. Społ. i Ekon. T. XVI, Studia krajobrazowe i turystyczne, Wrocław, s.95-100,

[z T. Lijewskim i B. Mikołowskim] Geografia turystyki Polski, wyd. trzecie zmienione, PWE Warszawa, ss. 340,

[z kilkunastoosobowym zespołem] International tourism attractions in Central and Southeastern Europe. Mapa 1:3 000 000, [w:] Atlas of Eastern and Southeastern Europe, Osterreichisches Ost - und Sudosteuropa - Institut, Wien,

[z kilkudziesięcioosobowym zespołem] Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, wydanie trzecie zmienione, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 1046,

Rola przedmiotu "Podstawy rekreacji i turystyki" w edukacji wyższej w zakresie wychowania fizycznego, [w:] Podstawy rekreacji i turystyki (red. S. Toczek-Werner), AWF we Wrocławiu, s.7-8,

Podstawowe formy turystyki, [w:] Podstawy rekreacji i turystyki (red. S. Toczek-Werner), AWF we Wrocławiu, s. 61-64,

[z J. Jasińskim] Główne obszary i miejscowości krajoznawcze Polski, [w:] Podstawy rekreacji i turystyki (red. S. Toczek-Werner), AWF we Wrocławiu,

Wrocław, s. 127-139,

Główne atrakcje przyrodnicze i kulturowe Dolnego Śląska, [w:] Podstawy rekreacji i turystyki (red. S. Toczek-Werner), AWF we Wrocławiu, Wrocław, s.140-145,

Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce, [w :] Podstawy rekreacji i turystyki

(red. S. Toczek-Werner), AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 146-150,

[z K. Klementowskim, J. Marakiem i B. Mikołowskim] Wrocław w opinii odwiedzających miasto - metodologia i wyniki badań, Problemy Turystyki 3-4, Instytut Turystyki, Warszawa, s. 139-156

1999 [z A. Gotowt-Jeziorską] Analiza poziomu wykształcenia pracowników biur podróży i obiektów hotelarskich we Wrocławiu, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 5, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki IG UWr., Wrocław, s. 59-66

Doliny rzeczne jako przedmiot zainteresowan turystycznych, [w:] Doliny rzek - obszar zainteresowan ochronnych, muzealniczych i turystycznych, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, s. 34-43

[z J. Marakiem i B. Mikułowskim] Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław, ss. 188

Strategia rozwoju produktu turystycznego na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, Turyzm, t.9, z.1, Uniwersytet ?ódzki, ?ódź, s. 209-219

Turystyka na pograniczu polsko-czeskim, Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta, Wrocław, s. 132-140

[z J. Marakiem] Turystyka alternatywna w strategii rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 5, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki IG UWr., Wrocław, s. 79-90

[z J. Marakiem i B. Mikułowskim] Uwarunkowania i koncepcja marketingowej strategii rozwoju turystyki na obszarze Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, nr 21, Wrocław, s. 3-37

[z J. Marakiem, K. Klementowskim i B. Mikułowskim] Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii odwiedzających miasto, [w:] Wrocław 2000 Plus.

Studia nad strategią miasta, Urząd Miejski Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław, s. 4-131

[z K. Klementowskim i J. Marakiem] Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii Niemców odwiedzających miasto, [w:] Wybrane zagadnienia turystyki, Edukacja Wyższa Szkoła Zarzadzania we Wrocławiu, Wrocław, s. 47-69

Wybrane aspekty strategii rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, [w:] Gospodarka turystyczna w regionach, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa, s. 87-90

2000 e principles for the evaluation of the tourist potential of areas, localities and objects, [w:] Tourismus und touristisches Potential in Südosteuropa

(Herausgegeben von Frank-Dieter Grimm), Südosteuropa-Gesellschaft, München, s. 49-58

[z K. Klementowskim i J. Marakiem] Changes in the model of tourism in Poland between 1989 and 1999, [w:] Conditions for the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Vol. 6. Changes in model of tourism in the last decade, University of Wrocław Institute of Geography

Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław, s. 147-157

Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, [w:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Vol. 6. Changes in model tourism in the last decade, University of Wroc3aw Institute of Geography Department of Regional and Tourism Geography, Wroc3aw, s. 93-112

Strategia rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim, [w:] Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, z. 5 (6), Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska, Wrocław, s. 42-60

Akademicki Klub Turystyczny, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 28

Art. Hotel, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 283

Biura podróży, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s.77

Czerwinski Janusz, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 128 Dolnośląska Izba Turystyki, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 142

Dwór Polski, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 164-165

Hotel "Europejski", [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s.283-284

Hotel "Maria Magdalena", [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 284

Hotel "Polonia", [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 284

Hotel "Wroław", [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 284

Hotelarstwo, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 285

Janczak Julian, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 303

Lwow Aleksander, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 472

Pawełek Arkadiusz, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 624 Przewodniki turystyczne po Wrocławiu, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 685

Rutkiewicz Wanda, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 716

Souveniry wrocławskie, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 768

Spiż, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 770

Trasy turystyczne na terenie Wrocławia, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 861

Turystyka, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląkie, Wrocław, hasło w aneksie

Walczak Wojciech, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 916

26. Wielicki Krzysztof, [w:] Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 889

Wrocławski Klub Wysokogórski, [w:] Encyklopedia Wroławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, s. 916

[z J. Marakiem] Metodyczne podstawy badań czasu wolnego mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystania na rekreację ruchową i turystykę, [w:] Studia

nad czasem wolnym mieszkanców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 105-118

Czas wolny mieszkanców Wrocławia w wieku produkcyjnym oraz jego wykorzystanie na rekreację ruchową i turystyę, [w:] Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 137-142

Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Working Group Sustainable Tourism IGU, Cheju, Korea, 2000, s. 14

2001 Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Orodkowej i Wschodniej, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Tom VI. Zmiany modelu turystyki w ostatnim dziesięcioleciu, Uniwersytet Wrocławski Instytut Geograficzny Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 103-123

[z K. Klementowskim i J. Marakiem] Zmiany w modelu turystyki w Polsce w okresie 1989-1999, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w uropie Środkowej i Wschodniej. Tom VI. Zmiany modelu turystyki w ostatnim dziesięcioleciu, Uniwersytet Wrocławski Instytut Geograficzny Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 163-173

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji INTA w Madrycie (10-12 listopada 1999) pt. "Tourism and the City: sustainability and development", Turyzm, t.10, s.142-146

[z J. Grobelnym i M. Sołtysikiem] Funkcje piłki w zachowaniach rekreacyjnych, Człowiek i Ruch, nr 1(3), Suplement, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 24-28

2002 [z T. Lijewskim i B. Mikułowskim] Geografia turystyki Polski (wyd. czwarte zmienione), PWE, Warszawa, ss. 378

[z J. Czerwińskim i J. Marakiem] Possibilities of ecotourism development in the Polish Sudetes and Carpathians, [w:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Vol. VII. Problems of the development of ecotourism with emphasis on mountain area, University of Wrocław Institute of Geography Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław, s. 77-90

Zasady oceny potencjału turystycznego obszarów, miejscowooci i obiektów, Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Języki obce i turystyka nr 1, Wałbrzych, s. 121-130

Badania Katedry Rekreacji i Turystyki AWF we Wrocławiu nad czasem wolnym Polaków i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę, Człowiek i Ruch, nr 2(6), Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 42-43

[z K. Klementowskim i B. Mikułowskim] Determinanty środowiskowe realizacji wypoczynku weekendowego mieszkańców Wrocławia, Człowiek i Ruch, nr 2(6), Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 52-60

Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny mieszkanców Wrocławia w wieku aktywności zawodowej, Człowiek i Ruch, nr 2(6), Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 101-115

Ważniejsze wnioski z badań nad czasem wolnym mieszkańców Wrocławia do wykorzystania w strategii rozwoju rekreacji w mieście, Człowiek i Ruch, nr 2(6), Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 128-129

Rekreacja i wypoczynek, [w:] Środowisko Wrocławia. Informator 2002, Dolnośląska Fundacja Rozwoju, Wrocław (CD)

2003 [z J. Czerwińskim i J. Marakiem] Możliwości rozwoju ekoturystyki w polskich Sudetach i Karpatach, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom VII - Problemy rozwoju ekoturystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 79-92

Dolnośląska turystyka sentymentalna, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom VII - Problemy rozwoju ekoturystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 229-235

Rekreacja i wypoczynek, (w:) Środowisko Wrocławia. Informator 2002, Dolnośląska Fundacja Rozwoju, Wrocław (na CD)

Współczesne tendencje w turystyce międzynarodowej a popyt na pamiątki turystyczne, [w:] Roczniki Naukowe III. Turystyka, PWSZ w Wałbrzychu, Wałbrzych, s.7-9

2004 [z J. Marakiem] Produkty markowe Dolnego Śląska, (w:) Markowe produkty turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin - Niechorze, s. 327-332

Aktualne tendencje rozwojowe turystyki międzynarodowej na świecie, (w:) Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji (red. J. Wyrzykowski i K. Klementowski), Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 7-10

[z J. Marakiem i K. Klementowskim] Aktualne tendencje w zagranicznej turystyce przyjazdowej do Polski, (w:) Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji (red. J. Wyrzykowski i K. Klementowski), Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, s. 27-36

[z J. Marakiem, K. Klementowskim i M. Sołtysikiem] Urban tourism in Wrocław - present state and development perpectives, (w:) Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Urban tourism - present state and development perspectives, Wrocław (płyta CD)

[z J. Marakiem, K. Klementowskim i B. Mikułowskim] Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy rozwoju (red. J. Wyrzykowski), Studia i monografie AWF we Wrocławiu nr 73, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, ss. 259

[z K. Klementowskim, J. Marakiem i B. Mikułowskim] Produkty turystyczne i ich identyfikacja przestrzenna w "Strategiii rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego", (w:) Turystyka regionu wałbrzyskiego - za i przeciw (red. P. Diaków), PWSZ w Wałbrzychu, s. 33-48

strona główna