dr hab. Krzysztof Widawski - Kierownik Zakładu

stanowisko

Kierownik Zakładu Geografii Regionalnej i Turystyki

zainteresowania badawcze

Walory tradycyjnej kultury ludowej i ich wykorzystanie dla turystyki (Europa, Polska, Dolny Śląsk).

Turystyka basenu Morza Śródziemnego, Europy, krajów pozaeuropejskich.

kontakt
ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro), pokój 155

tel. 71 37 59 579

e-mail: krzysztof.widawski@uwr.edu.pl

konsultacje

informacje w USOS-ie, pokój 155, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro) [informacje o ewentualnych zmianach proszę sprawdzać w USOS-ie]

publikacje
 • Widawski K., 1998, Turystyka wiejska w modelu hiszpańskim, „Acta Universitas Wratislaviensis”, No 2017, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, Tom XVI, Studia Krajobrazowe i Turystyczne, red. J. Wyrzykowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 85-94.
 • Widawski K., 1999, Sanfermin as an Example of Importance of Folklore in Tourism in Spain, [w:] Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, Vol. 5, Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław University, Wrocław, s. 157-167.
 • Widawski K., 1999, San Fermin jako przykład znaczenia folkloru w turystyce Hiszpanii, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom 5, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 167-177.
 • Widawski K., 1999, Wpływ folkloru i tradycyjnej kultury ludowej na rozwój ruchu turystycznego na Półwyspie Iberyjskim, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom 6, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 181-191.
 • Widawski K., 2001, The Influence of Folklore and Traditional Popular Culture on Development of Tourist Flows on the Iberian Peninsula, [w:] Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, Vol. 6, Changes in Model of Tourism in the last Decade. Materials from the 6 th International Seminar in Kudowa Zdrój, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 181-191.
 • Widawski K., 2002, Ecological Aspect of Tourism Development on the Example of Switzerland - Transportation, [w:] Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, Vol. 7, Problems of Ecotourism with the Special Emphazise Mountain Areas. Materials from the 7 th International Seminar in Czocha, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 91-109.
 • Widawski K., 2003, Ekologiczny aspekt rozwoju turystyki na przykładzie szwajcarskiej sieci transportowej, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom 7, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 93-111.
 • Widawski K., 2004, Walory folkloru i popularnej kultury ludowej na Dolnym Śląsku jako przedmiot zainteresowań turystycznych, [w:] Krajoznawstwo na Dolnym Śląsku, Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica, s. 83-100.
 • Widawski K., Galant G., 2005, Folklore festivities as a tourist offer in urban environment of Spain on the example of Sevilla, [w:] Condition of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Vol. 8, Urban tourism - present state and development perspectivies, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław, s. 223-237.
 • Widawski K., 2005, Polish folklore festivities in towns according to the Polish Tourism Organization offer, [w:] Condition of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Vol. 8, Urban tourism - present state and development perspectivies, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław, s. 137-153.
 • Widawski K., 2005, Open-air museums in towns and its tourist offer on the example of Poland, [w:] Condition of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Vol. 8, Urban tourism - present state and development perspectivies, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław, s. 153-173.
 • Widawski K., Hasiński W., 2006, Zmiany w funkcjonowaniu bazy noclegowej we Wrocławiu w okresie przemian 1988-2003, [w:] Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 311-322.
 • Widawski K., Hasiński W., 2006, Folklor i popularna kultura ludowa w ofercie turystycznej miast w okresie przemian, [w:] Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 331-340.
 • Widawski K., Ranoszek W., 2006, Oferta talasoterapii we Francji, [w:] Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław, s. 131-140.
 • Widawski K., 2006, Turystyka uzdrowiskowa Hiszpanii na przykładzie Galicji, [w:] Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław, s. 141-152.
 • Widawski K., 2006, Contemporary models of spa tourism on the example of Spain, [w:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Vol. 9, Contemporary Models of Spa Tourism, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław, s. 257-268.
 • Widawski K., 2006, Folklore and traditional popular culture objects as an element of complementary offer on the example of Polish spas, [w:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Vol. 9, Contemporary Models of Spa Tourism, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, Wrocław, s. 269-283.
 • Widawski K., 2006, Agrotourism in Poland and Lower Silesia at the beginning of the XXI century, [w:] Rural Tourism and Sustainable Development, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, s. 23-32.
 • Widawski K., 2006, Sustainable Development of Tourism in Rural Environment Poland - location of accommodation units, [w:] Rural Tourism and Sustainable Development, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, s. 71-87.
 • Widawski K., 2007, Turystyczna oferta folkloru i tradycyjnej kultury ludowej w Sudetach na przykładzie Ziemi Kłodzkiej, [w:] Turystyka w Sudetach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych, s. 43-57.
 • Widawski K., 2007, Folklor i obiekty materialnej kultury ludowej jako składnik oferty komplementarnej na przykładzie polskich uzdrowisk, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom 9, Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekście zrównoważonego rozwoju, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 281-295.
 • Widawski K., 2007, Model funkcjonowania turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Hiszpanii, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom 9, Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekście zrównoważonego rozwoju, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 269-281.
 • Widawski K., Iwanek T., 2007, Model funkcjonowania turystyki w miejscowości uzdrowiskowej na przykładzie Vichy, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom 9, Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekście zrównoważonego rozwoju, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 165-179.
 • Widawski K., Hasiński W., 2007, The Changes in the Functioning of the Accommodation Offer in Wrocław in the Transformation period, “Economic and Environmental Seria”, nr 9/2007, Problems of life quality of city-dwellers, s. 65-77.
 • Widawski K., Hasiński W., 2007, Folklore and Popular Culture in the Tourist Offer in Polish Towns in the Transformation Period, “Economic and Environmental Seria”, nr 9/2007, Problems of life quality of city-dwellers, s. 79-88.
 • Widawski K., 2008, Contemporary model of the tourist value of traditional folk culture in Europe, [w:] Conditions of the foreign tourism development in central and eastern Europe. Tourism in geographical environment, Vol. 10, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Wrocław, s. 195-209.
 • Widawski K., Ranoszek W., 2008, The state and the perspectives of the bicycle tourism development on the example of Lower Silesia, [w:] Conditions of the foreign tourism development in central and eastern Europe. Tourism in geographical environment, Vol. 10, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Wrocław, s. 357-365.
 • Widawski K., 2008, Muzeum jako czynnik generujący ruch turystyczny w Hiszpanii na przykładzie muzeum Prado, [w:] Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław, s. 157-171.
 • Widawski K., 2008, Agrotourism as a factor of the rural areas development on the example of Kłodzko land, [w:] On the Social, Economic and Spatial Transformations of the Region, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, s. 167-187.
 • Widawski K., 2009, Dziedzictwo materialne kultury wiejskiej jako walor turystyki kulturowej na wybranych przykładach z Dolnego Śląska, [w:] Widawski K., (red.) Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 9, Uniwersytet Wrocławski, s. 9-17.
 • Widawski K., 2009, Human heritage cities as a tourist product on the example of Spain, [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu. Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, vol. 2, s. 386-394.
 • Widawski K., Ranoszek W., 2009, Interpretacja poprzemysłowych obiektów na potrzeby turystyki na wybranych przykładach Sudetów Kłodzkich, [w:] Terra incognita w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, s. 115-126.
 • Widawski K., 2009, Szlaki kulturowe Europy jako produkt turystyczny, [w:] Terra incognita w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, s. 519-532.
 • Widawski K., 2010, Congress tourism in Spain, [w:] Wyrzykowski J., Widawski K. (eds.), Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Vol. 11, Conditions, state and development perspectives of business tourism, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, s. 341-358.
 • Widawski K., Ranoszek W., 2010, Golf and business tourism, [w:] Wyrzykowski J., Widawski K. (eds.), Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Vol. 11, Conditions, state and development perspectives of business tourism, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, s. 359-372.
 • Widawski K., Ranoszek W., 2010, Ekoturystyka szansą na zachowanie krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w Dolinie Baryczy, [w:] Chylińska D., Łach J. (red.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 339-347.
 • Widawski K., 2010, Cultural heritage of the rural environment as the tourist resource on the example of Klodzko Land, [w:] Lisalova J., Studnicka P. (red.), Hotelnictvi, turismus a vzdelavani dnes a zitra, Vysoka Skola Hotelova v Praze, Praha, str. 244-251.
 • Widawski K., 2010, Perspektywy rozwoju agroturystyki w gminie Szczytna, [w:] Knecht D. (red.), Uwarunkowania integracji w agroturystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, str. 15-29.
 • Widawski K., 2010, Ville et Pays d’art et histoire – pedagogiczna funkcja turystyki w regionie, [w:] Leniartek M. (red.), Autokreacja poprzez turystykę, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, s. 337-351.
 • Widawski K., 2010, Accessibility and the character of the information about tourist values in the Internet on the example of the folklore events, [w:] Trendy komunikace v cestovnim ruchu, Verbum, Praha, s. 94-113.
 • Widawski K., Ranoszek W., 2011, Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej i czeskiej stronie Sudetów, „Prace Geograficzne”, z. 125, s. 147-160.
 • Widawski K., 2011, Accessible tourism starts with the accessible information. Madrid case study, [w:] Tourism Role in the Regional Economy, Social, Health-Related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People’s Tourism Development, University of Business in Wrocław, Wrocław, s. 298-310.
 • Widawski K., Ranoszek W., 2012, Wrocławska kolej dojazdowa w krajobrazie - wczoraj i dziś, [w:] Łach J., Zaręba A. (red.), Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, s. 303-314.
 • Widawski K., Ranoszek W., 2012, Pogranicze śląsko-wielkopolskie jako cel turystyki, [w:] Włodarczyk B., Krakowiak B. (red.), Kultura i turystyka – wspólne korzenie, CUK, Łódź, s. 227-242.
 • Widawski K., 2012, Krajobraz kulturowy Dolnego Śląska – panorama dziejów, [w:] Mazurski K.R. (red.), Krajobraz dolnośląski kalejdoskopem jest..., Proksenia, Kraków, s. 43-58.
 • Duda-Seifert M., Widawski K., Wyrzykowski J., 2012, Geography of tourism of Poland, [in:] Wyrzykowski J., Widawski K. (red.), Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries, University of Wrocław, s. 233-276.
 • Oleśniewicz P., Widawski K., 2013, Turystyka edukacyjna w kontekście turystyki szkolnej: wybrane zagadnienia, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ss. 182.
 • Solarska A., Hose T.A., Vasiljević D.A., Mroczek P., Jary Z., Marković S.B., Widawski K., 2013, Geodiversity of the loess regions in Poland: inventory, geoconservation issues, and geotourism potential, “Quaternary International”, Vol. 296, s. 68-81.
 • Widawski K., Oleśniewicz P., 2013, Szlak Śliwki – nowe spojrzenie na atrakcyjność turystyczną pogórza na przykładzie Pogórza Wiśnickiego, [w:] Zarzycki P., Grobelny J. (red.), Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, Studia i monografie AWF we Wrocławiu, nr 118, Wrocław, s. 186-198.
 • Widawski K., Oleśniewicz P., 2014, Enoturystyka – ku zrównoważonemu rozwojowi na przykładzie doświadczeń hiszpańskich, „Gospodarka Rynek Edukacja”, vol. 15, nr 1, s. 27-34.
 • Widawski K., Oleśniewicz P., 2014, Wydarzenia kulinarne jako szansa na turystyczną aktywizację regionu, „Gospodarka Rynek Edukacja”, vol. 15, nr 2, s. 33-37.

strona główna