dr Janusz Łach
stanowisko

adiunkt

członek jury Okręgowej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

zainteresowania badawcze

Rola rzek w kształtowaniu środowiska geograficznego

Ocena krajobrazu na potrzeby gospodarki przestrzennej

Geografia fizyczna i regionalna Polski

kontakt

ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro), pokój 156

tel. 71 37 59 576

e-mail: janusz.lach@uwr.edu.pl

konsultacje

informacje w USOS-ie, pokój 156, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro) [informacje o ewentualnych zmianach proszę sprawdzać w USOS-ie]

publikacje

 • Łach J., Migoń P., 1998, Geomorphological evidence of neotektonics in the Kaczawa sector of the Sudetic Marginal Fault, southwestern Poland, “Geologia Sudetica”, 31, pp. 307-316.
 • Łach J., 2000, Skutki geomorfologiczne gwałtownej ulewy i powodzi w dolinie Bystrzycy Dusznickiej w lipcu 1998 roku, Materiały 49 Zjazdu PTG, Szklarska Poręba 20-24.09.2000, s. 33-36.
 • Łach J., 2001, Geomorphic results of floods in July 1997 in the Biała Lądecka valley (Eastern Sudeten , Poland), “Moravian Geographical Reports”, vol. 9, nr 2, pp. 24-29.
 • Łach J., 2006, Rola Pieszyckiego Potoku w kształtowaniu krajobrazu strefy krawędziowej Sudetów i jego wpływu na rozwój przestrzenny Pieszyc, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, Tom XVI/1, Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, red. A. Richling, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, s. 351-359.
 • Łach J., 2007, Wpływ zabudowy koryt rzecznych na przekształcanie den dolinnych rzek sudeckich w czasie ekstremalnych powodzi, [w:] Kostrzewski A., Szpikowski J. (red), Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym, Poznań, s. 57-67.
 • Łach J., 2007, Rola turystyki w kreowaniu wizerunku gospodarczego regionu jeleniogórskiego na przykładzie gminy Kowary, [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.
 • Łach J., Olichwer T., 2007, Z badań nad hydrogeologią i morfologią Ziemi Kłodzkiej, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, z. 8.
 • Łach J., Zajączkowski J., 2008, Conditions and prospect for development of rural tourism in Poland, [in:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Vol. X, Tourism in geographical environment, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, pp. 423-429.
 • Łach J., Zajączkowski J., 2008, Stan i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 10, Turystyka w środowisku geograficznym, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Łach J., Rogowski M., 2008, Metodyka badań w opracowaniu studium krajobrazowego Dolnego Śląska, [w:] Zaręba A., Chylińska D. (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Łach J., Zajączkowski J., 2009, Sprzedaż usług wypożyczalni samochodów osobowych dla turystów we Wrocławiu, [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu, tom II, Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, s. 280-285.
 • Łach J., Zajączkowski J., 2009, Sprzedaż usług wodnego transportu pasażerskiego na przykładzie przedsiębiorstw żeglugi na Odrze we Wrocławiu, [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu, tom II, Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, s. 286-292.
 • Łach J., 2009, Wykorzystanie walorów krajoznawczych Przedgórza Sudeckiego na potrzeby rozwoju turystyki kulturowej na przykładzie Wzgórz Strzelińskich, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego 9, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 83-93.
 • Łach J., Zajączkowski J., 2009, Formy aktywności o profilu turystycznym, [w:] Toczek-Werner S., Sołtysik M. (red.), Zdrowy i aktywny uczeń, Wyd. Eko-Edukacja, Wrocław, s. 105-112.
 • Łach J., 2009, Historia wezbrań powodziowych na Ziemi Kłodzkiej i ich wpływ na kierunek przekształceń den dolinnych Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej, „Nauka Przyroda Technologie”, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań.
 • Łach J., 2010, Ocalić od zapomnienia – kamienne szałasy pasterskie Beskidu Małego w Międzybrodziu Żywieckim, „Kalendarz Żywiecki”, Wydawnictwo Żywieckie, Żywiec, s. 193-198.
 • Rozenkiewicz A., Łach J., 2010, Problematyka nazewnictwa regionalnego pogranicza polsko-czeskiego, „Przyroda Sudetów”, tom XIII, red. Gramsz B., Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, s. 293-300.
 • Łach J., Rogowski M., 2010, Kierunki transformacji krajobrazowej Dolnego Śląska - ginące czy nowe typy krajobrazu?, [w:] Chylińska D., Łach J. (red.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 51-61.
 • Łach J., Rogowski M., Rozenkiewicz A., 2010, Problematyka regionalizacji fizycznogeograficznej pogranicza polsko-czeskiego w Sudetach Środkowych, [w:] „Problemy Ekologii Krajobrazu”, tom XXVI, Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, red. S. Horska-Schwarz, Wyd. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 171-180.
 • Łach J., Zajączkowski J., 2010, Zakres oddziaływania organizacji międzynarodowych na gospodarkę turystyczną, [w:] Wyrzykowski J., Marak J. (red), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, s. 188-197.
 • Łach J., Zajączkowski J., 2010, Regionalne i lokalne organizacje państwowe i samorządowe działające na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] Wyrzykowski J., Marak J. (red), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, s. 216-228.
 • Łach J., 2010, Wartości kulturowe i kierunki przemian doliny Jedlicy w Karkonoszach Wschodnich, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG”, nr 13, Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Sosnowiec, s. 88-101.
 • Łach J., 2010, Kamienne szopy pasterskie jako ginący element krajobrazu Beskidu Małego, „Wierchy”, T. 76, Kraków.
 • Duda-Seifert M., Łach J., 2011, Ocena atrakcyjności turystycznej i możliwości wykorzystania kościołów łaski dla rozwoju turystyki kulturowej na Dolnym Śląsku, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 71-95.
 • Łach J., Rozenkiewicz A., 2011, Wrocławski Węzeł Wodny jako potencjał dla rozwoju turystyki kulturowej Wrocławia, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 151-169.
 • Łach J., Łukomska J., Rozenkiewicz A., 2011, Development conditions of tourism for the blind and visually impaired in Wrocław, [in:] Wyrzykowski J., Marak J. (ed.), Tourism Role in the Regional Economy, Vol. 3, Social, Health-related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People’s Tourism Development, University of Business in Wrocław, Wrocław, pp. 143-157.
 • Łach J., Rogowski M., 2011, Wartość walorów krajobrazowych gminy Głuchołazy dla rozwoju turystyki, [w:] Chrobak P., Szymkowicz P. (red.), Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich. Materiały pokonferencyjne, Gmina Głuchołazy, Głuchołazy, s. 53-63.
 • Łach J., Zaręba A., Kałuża M., 2011, Typologia i ocena krajobrazu pasma Krowiarek, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ss. 86.
 • Łach J., Chylińska D., Rogowski M., Kołodziejczyk K., 2011, Studium krajobrazowo-turystyczne Gór Opawskich w granicach gminy miejsko-wiejskiej Głuchołazy dla celów zagospodarowania przestrzeni turystycznej, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław – Głuchołazy, ss. 492 (maszynopis).
 • Łach J., 2011, Kamienne szopy pasterskie jako ginący element krajobrazu Beskidu Małego, Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia”, nr 19.
 • Łach J., 2012, Symbolika kultury materialnej wsi dolnośląskiej na przykładzie Borka Strzelińskiego, jej wartość i zmiany, [w:] Łach J., Zaręba A. (red.), Studia krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie. Tom 3, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 181-195.
 • Łach J., Rozenkiewicz A., 2012, Problems of the regional nomenclature of the Polish-Czech borderland, “Moravian Geographical Reports”, vol. 20, 3, s. 69-77.
 • Łach J., 2012, 780-lat obecności kościoła pw. Św. Wawrzyńca i Św. Antoniego w Borku Strzelińskim, Wyd. Parafia Rzymskokatolicka w Borku Strzelińskim, Borek Strzeliński.
 • Łach J., 2012, Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Kotliny Kłodzkiej oraz zachodnich pasm górskich Sudetów Wschodnich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Łach J., 2012, Budowa geologiczna Gminy Polkowice, [w:] Szponar A., Wyrzykowski J. (red.), Środowisko przyrodnicze Polkowic, Wyd. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice, s. 19-31.
 • Łach J., Bogdanowicz M., Pawlak R., 2013, Geografia - innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, Wyd. Fundacja Edukacji Międzynarodowej, Wrocław.
 • Łach J., Włostowski B., 2013, Uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju żeglugi turystycznej na Odrze we Wrocławiu (Conditions, present state and development perspectives of cruise tourism on the Oder in Wrocław), "Geography and Tourism", Semi-Annual Journal, Vol. 1, No. 1, s. 18-23.
 • Rogowski M., Łach J., 2014, Ocena krajobrazu jako narzędzie unikania konfliktu w jego turystycznym użytkowaniu na przykładzie gminy Głuchołazy, [w:] Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), Studia krajobrazowe, T. 4B, Krajobraz jako nośnik idei - ujęcia analityczne, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 237-250.
 • Łach J., 2014, Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki przemysłowej regionu Beskidu Małego na przykładzie zespołu elektrowni wodnych Porąbka-Żar S.A., [w:] Widawski K., Duda-Seifert M. (red.), Turystyka przemysłowa w kontekście rozwoju zrównoważonego, Rozprawy Naukowe IGRR Uniwersytetu Wrocławskiego 32, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 • Łach J., Musiał M., 2015, Przeszłość i znaczenie tradycji dla współczesnego oblicza kulturowego góralszczyzny Beskidu Małego - zapis w krajobrazie, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Publikacje krajoznawcze:

 • Łach J., 2002, Historia powodzi na Ziemi Kłodzkiej, „Turysta Dolnośląski”, nr 9/2002.
 • Łach J., 2003, Rezydencje Kotliny Jeleniogórskiej, „Turysta Dolnośląski”, nr 1/2003.
 • Łach J., 2003, Śląskie Carcassonne, „Turysta Dolnośląski”, nr 3/2003.
 • Łach J., 2003, Mała Szwajcaria na południu Polski, „Turysta Dolnośląski”, nr 5/2003.
 • Łach J., 2003, Skarb polskiej i europejskiej przyrody – Biebrzański Park Narodowy cz. I, „Turysta Dolnośląski”, nr 6/2003.
 • Łach J., 2003, Skarb polskiej i europejskiej przyrody – Biebrzański Park Narodowy cz. II, „Turysta Dolnośląski”, nr 7/2003.
prelekcje
 • 20.09.2009 Himalaje - walory turystyczne regionu Annapurny i Mont Everestu, XII Festiwal Nauki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • 21.09.2009 Kuba - wyspa kontrastów, XII Festiwal Nauki - Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • 24.02.2010 Kuba - walory środowiska geograficznego, Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW, ul. Pretficza 24, 50-984 Wrocław,
 • 04.03.2010 Himalaje - walory turystyczne regionu Annapurny i Mont Everestu, PTG Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • 21.04.2010 Walory krajobrazowe Północnych Indii, XII Liceum Ogólnokształcące, w ramach obchodów Dnia Ziemi, Wrocław,
 • 05.05.2010 Walory turystyczne Himalajów nepalskich, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław,
 • 06.05.2010 Kuba - walory środowiska geograficznego, PTG Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • 19.05.2010 Himalaje - walory turystyczne regionu Annapurny i Mont Everestu, XII Liceum Ogólnokształcące, Wrocław,
 • 20.09.2010 Cejlon - herbaciany ogród Bogów, XIII Festiwal Nauki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • 21.09.2010 Cejlon - w krainie słoni i herbaty, Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW, ul. Pretficza 24, 50-984 Wrocław,
 • 08.10.2010 Himalaje - walory krajobrazowe Himalajów Nepalskich na przykładzie regionu Annapurny i Mont Everestu, XIII Festiwal Nauki - Bystrzyca Kłodzka,
 • 18.11.2010 Nepal - pod dachem świata, Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW, ul. Pretficza 24, 50-984 Wrocław,
 • 20.01.2011 Cejlon - w krainie słoni i herbaty, PTG Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • strona główna