dr Krzysztof Kołodziejczyk
stanowisko

adiunkt

zainteresowania badawcze

Ocena atrakcyjności szlaków turystycznych, sposoby ich trasowania i zagospodarowania.
Oddziaływanie turystyki pieszej i narciarskiej na środowisko przyrodnicze.
Walory turystyczne Republiki Czeskiej - sposoby ich promowania i włączania w ofertę turystyczną.

kontakt
ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro), pokój 158

tel. 71 37 59 577

e-mail: krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl

konsultacje

wtorki 12:00-13:00, pokój 158, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)

czwartki 10:00-11:00, pokój 158, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro) [informacje o ewentualnych zmianach proszę sprawdzać w USOS-ie]

publikacje
 • Kołodziejczyk K., 2011, Hiking trails for tourists in the “Chełmy” Landscape Park – assessment of their route and infrastructure development. Piesze szlaki turystyczne Parku Krajobrazowego „Chełmy” – ocena przebiegu i zagospodarowania, „Polish Journal of Sport and Tourism. Sport i Turystyka”, Vol. 18, No. 4, s. 324–335.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Historia, stan i perspektywy wykorzystania w turystyce dziedzictwa wrocławskiej komunikacji tramwajowej, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 119–150.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2011, Walory krajoznawcze gminy Głuchołazy – inwentaryzacja, ocena zagospodarowania i perspektywy wykorzystania, [w:] Chrobak P., Szymkowicz P. (red.), Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich. Materiały pokonferencyjne, Gmina Głuchołazy, Głuchołazy, s. 35–52.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Dostępność komunikacyjna szlaków turystycznych w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, „Transport Miejski i Regionalny”, 3/2012, s. 38–43.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Krajobrazy winiarskie Południowych Moraw a oferta szlaków turystycznych, [w:] Łach J., Zaręba A. (red.), Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie. Studia krajobrazowe tom 3, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 123–142.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Funkcjonalność przystanków linii Tramwaju Plus we Wrocławiu, „Transport Miejski i Regionalny”, 9/2012, s. 27–34.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Wyposażenie i wizerunek przystanków Tramwaju Plus we Wrocławiu, „Transport Miejski i Regionalny”, 10/2012, s. 28–34.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Dostępność komunikacyjna gminy Głuchołazy w perspektywie jej funkcji turystycznych, „Transport Miejski i Regionalny”, 2/2013, s. 27–36.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Szlaki turystyczne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – doświadczenia polskie i czeskie, próba stworzenia wzorca, [w:] Wiluś R., Wojciechowska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Nowe – stare formy turystyki w przestrzeni, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 287–306.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Niefortunne rozwiązania toponomastyczne na przykładzie nazw ulic i placów Wrocławia, „Onomastica”, LVII, s. 185–204.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Rozwój sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach w latach 1945–2013, „Prace Geograficzne”, z. 136, s. 81–101.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Gdzie się podział plac Słoneczny? – czyli o ideologizacji przestrzeni publicznej Wrocławia, [w:] Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), Studia krajobrazowe t. 4A, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 185–202.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Rozwój oferty turystycznych linii kolejowych północnej Walii, [w:] Tanaś S., Mokras-Grabowska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 4, Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 139–158.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Pojęcie szlaku turystycznego w polskiej literaturze przedmiotu – przegląd koncepcji, [w:] Krakowiak B., Latosińska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115–128.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Oferta turystycznych linii autobusowych przewożących rowery w Republice Czeskiej, „Transport Miejski i Regionalny”, 11/2014, s. 27–34.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Turystyczna rola dziedzictwa przemysłu łupkowego w Wielkiej Brytanii (na wybranych przykładach), [w:] Widawski K., Duda-Seifert M. (red.), Turystyka przemysłowa w kontekście rozwoju zrównoważonego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 32, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 9–25.
 • Kołodziejczyk K., Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., 2014, Szlaki turystyczne w Europie, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Szlaki turystyczne: od pomysłu do realizacji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Łódź, s. 59–95.
 • Kołodziejczyk K., Kotarski M., Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., 2014, Znakowanie szlaków turystycznych, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Szlaki turystyczne: od pomysłu do realizacji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Łódź, s. 213–244.
 • Kołodziejczyk K., Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., Wysocki M., Zajadacz A., 2014, Dostępność szlaków turystycznych dla osób niepełnosprawnych, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Szlaki turystyczne: od pomysłu do realizacji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Łódź, s. 413–449.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Industrial and technical heritage of Wrocław – wasted potential?, [w:] Faracik R. (red.), Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism: Aspects of cultural heritage, Visegrad Fund, Krakow – Debrecen, s. 73–89.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Historyczne cmentarze i miejsca pamięci pogranicza nysko-jesenickiego jako walor krajoznawczy, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 4/2015 (kwiecień 2015), s. 41–73.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Integracja sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach po wstąpieniu Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen, [w:] Babińska M. (red.), Turystyka na pograniczu polsko-czeskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych, s. 85–98.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Wzorce zagospodarowania szlaków turystycznych w górach średnich na wybranych przykładach europejskich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ss. 459.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Zmiany nazw dróg i ścieżek na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej jako przykład dehumanizacji krajobrazu, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 29, s. 53–70.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Zagospodarowanie zorganizowanych punktów wejściowych na szlaki turystyczne, „Folia Turistica”, 35, s. 83–114.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Szlaki turystyczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Wielkiej Brytanii, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 317–332.
 • Kołodziejczyk K., 2016, Jak to się robi w Republice Czeskiej? Trzy przykłady restauracji i turystycznego wykorzystania zabytkowych obiektów rezydencjonalnych, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 2/2016 (marzec-kwiecień 2016), s. 6–45.
 • Kołodziejczyk K., Szmytkie R., 2016, Zmiany nazw geograficznych na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej, „Onomastica”, R. LX, s. 361–410.
 • Kołodziejczyk K., 2016, Przekształcenia zabytkowych zajezdni komunikacji miejskiej we Wrocławiu w obiekty kulturalno-turystyczne, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 6/2016 (listopad-grudzień 2016), s. 51–78.
 • Kołodziejczyk K., 2016, Czy każdy szlak turystyczny pełni funkcje krajoznawcze?, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 135–150.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych - wybrane zagadnienia, „Transport Miejski i Regionalny”, 4/2017, s. 18–25.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych na ziemi kłodzkiej, „Transport Miejski i Regionalny”, 5/2017, s. 5–11.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Organizacja ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 1(37)/2017, s. 85–99.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2017, Geotourism in a city?, [w:] Jary Z., Widawski K., Kołodziejczyk K., Marković S., Mroczek P. (red.), Geotrends: 2nd International Conference on Geoheritage and Geotourism, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 6.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Muzea krajoznawcze w Republice Czeskiej - różnorodność podejść do zabytkowych siedzib, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 6/2017 (listopad-grudzień 2017), s. 94–139.
 • Rogowski M., Kołodziejczyk K., 2017, Sposoby zabezpieczeń i ułatwień na szlakach turystycznych w oparciu o wybrane przykłady, [w:] Stasiak A., Śledzińska J. (red.), Między swobodą a zakazem, czyli o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 45–58.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Organizacja ruchu turystycznego w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, „Folia Turistica”, 43, s. 9–43.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2017, Degraded Landscapes as a Tourist Attraction and Place for Leisure and Recreation, „Tourism/Turyzm”, Vol. 27, issue 2, s. 23–33.
 • Kołodziejczyk K., 2018, Sieć pieszych szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Góry Izerskie w północnej Republice Czeskiej, „Prace Geograficzne”, 152, s. 83–104.
 • Kołodziejczyk K., 2018, Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 2(42)/2018, s. 209–224.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2018, Geotourism in an urban space?, „Open Geosciences”, 10, s. 297–310.
 • Kołodziejczyk K., 2018, Fenomen Járy Cimrmana w perspektywie turystycznej, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 6/2018 (listopad-grudzień 2018), s. 7–24.
 • Kołodziejczyk K., 2019, Networks of hiking tourist trails in the Krkonose (Czech Republic) and Peneda-Geres (Portugal) national parks – comparative analysis, „Journal of Mountain Science”, 16(4), s. 725–743, https://doi.org/10.1007/s11629-018-5228-3.
 • Kołodziejczyk K., 2019, Rozwój sieci szlaków pieszych w wybranych częściach Sudetów Środkowych w latach 2005–2017, „Prace Geograficzne”, 156, s. 9–33.
 • Kołodziejczyk K., 2019, Zabytkowa Linia Tramwajowa we Wrocławiu – analiza oferty turystycznej z punktu widzenia turystyki miejskiej/Heritage Tram Lines in Wroclaw – analysis of the tourist offer from an urban tourism perspective, „Turyzm/Tourism”, t. 29, z. 1, s. 25–36/23–33.
 • Kołodziejczyk K., 2019, Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 4/2019 (lipiec–sierpień 2019), s. 20–64.
 • Kołodziejczyk K., 2020, The way to the rocks – changes of networks of hiking trails in chosen sandstones landscapes in Poland and the Czech Republic in the period of political transformation, „Geoheritage”, 12, artykuł 25, s. 1–30, https://doi.org/10.1007/s12371-020-00428-9.
 • Kołodziejczyk K., 2020, Changes in the network of tourist trails in the border zones of the Czech Republic after entering the Schengen area, „Journal of Mountain Science”, 17, s. 949–972, https://doi.org/10.1007/s11629-019-5809-9.
 • Kołodziejczyk K., 2020, Cross-border public transport between Poland and Czechia and the development of the tourism functions of the region, „Geographia Polonica”, 93(2), s. 261–285, https://doi.org/GPol.0173.
 • Kołodziejczyk K., 2020, The Negative Impact of Hiking on the Mountain Environment – the Position of Polish Scientists by Comparison with the Global Literature, „Folia Turistica”, 55, s. 85–115, DOI: 10.5604/01.3001.0014.2420
 • Kołodziejczyk K., 2020, Między elitarnością i egalitaryzmem – w poszukiwaniu właściwego charakteru produktu turystycznego Zabytkowej Linii Tramwajowej we Wrocławiu/Between elitism and egalitarianism: The Heritage Tram Line in Wrocław as an example of a search for an acceptable tourist product, „Turyzm/Tourism”, 30(1), s. 107–124/105–121, https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.11 / https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.22
 • Kołodziejczyk K., 2020, Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříza, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 4/2020 (lipiec–sierpień 2020), s. 120–161.
 • Kołodziejczyk K., 2020, Pytanie 91: Potencjał muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej. Jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej? [głos w dyskusji], „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 4/2020 (lipiec–sierpień 2020), s. 210–213.
 • Kołodziejczyk K., 2020, Propozycja metody oceny atrakcyjności turystycznej pieszych szlaków turystycznych na przykładzie sieci szlaków czeskiej części Gór Złotych, [w:] Marek A. (red.), Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin, s. 306–340.
 • Kołodziejczyk K., 2020, Tourist management in national parks in the Czech-German borderland: Bohemian Switzerland and Saxon Switzerland, „Journal of Mountain Science”, 17(12), s. 2853–2879, https://doi.org/10.1007/s11629-020-6102-7
 • Zaręba A., Widawski K., Kołodziejczyk K., Krzemińska A., Marek A., Rozenkiewicz A., 2021, City profile: Poznań – one of the ”normals” in the centre of Europe, „Cities”, Vol. 111, id 103095, s. 1–20, https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103095
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2021, The untapped potential of scenic routes for geotourism: case studies of Lasocki Grzbiet and Pasmo Lesistej (Western and Central Sudeten Mountains, SW Poland), „Journal of Mountain Science”, 18(4), s. 1062–1092, https://doi.org/10.1007/s11629-020-6630-1
 • Kołodziejczyk K., Michnicka K., 2021, Popularność turystyki motoryzacyjnej przez perspektywę frekwencji w muzeach motoryzacji w Polsce i Republice Czeskiej, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 2(119)/2021, s. 7–49.
 • Kołodziejczyk K., 2021, Postać Tomása G. Masaryka w ofercie turystycznej Republiki Czeskiej – niewykorzystany potencjał?, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 2(119)/2021, s. 104–147.
 • Kołodziejczyk K., 2021, Dolina środkowej i dolnej Berounki (Republika Czeska) wraz z otoczeniem jako szczególny obszar rozwoju turystyki podmiejskiej, [w:] Rozenkiewicz A. (red.), Wybrane aspekty współczesnej turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 165–204.
 • Kołodziejczyk K., 2021, Tourism management in national parks: Sumava and Bayerischer Wald (Bavarian Forest) in the Czech-German borderland, „Journal of Mountain Science”, 18(9), s. 2213–2239, https://doi.org/10.1007/s11629-021-6853-9

Redakcja naukowa publikacji:

Seria artykułów krajoznawczych w miesięczniku „Sudety. Przyroda. Kultura, Historia”:

 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (1): Dolina Vrbenskiego potoku, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(119)/2011, s. 10–12.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (2): Na styku Rychlebskich hor i Masywu Śnieżnika, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(120)/2011, s. 40–42.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (3): Stare Miasto pod Śnieżnikiem, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 4(121)/2011, s. 10–12.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (4): Chata Paprsek, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 5(122)/2011, s. 10–12.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (5): Widokowa wycieczka z Paprska do Bielic, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 6(123)/2011, s. 12–15.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (6): Branná, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 7(124)/2011, s. 8–11.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (7): Smrk dla wygodnych, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 8(125)/2011, s. 26–28.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Wśród rezydencji Wzgórz Gumińskich i Krzyżowych, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 9(126)/2011, s. 14–17.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (8): Travná, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 9(126)/2011, s. 28–30.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (9): Wycieczka do ruin zamku Rychleby i Račí údolí, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 10(127)/2011, s. 14–17.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Założenie pałacowe w Kłonicach a sprawa znakowania szlaków, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 11(128)/2011, s. 12–14.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (10): Bílá Voda, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 11(128)/2011, s. 15–17.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (11): Slalomem przez północną część Rychlebskich hor, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 12(129)/2011, s. 8–11.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (12): Vidnava, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(130)/2012, s. 8–11.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Między Kotliną Dzierżoniowską, Wzgórzami Gilowskimi i Krzyżowymi, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(131)/2012, s. 34–38.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (13): Flora Rychlebskich hor, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(131)/2012, s. 40–43.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (14): Wzdłuż granicy śladami antykomunistycznej opozycji, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(132)/2012, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (15): Pętla na odludziu, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 4(133)/2012, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (16): Lipová-lázne i Horní Lipová, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 5(134)/2012, s. 9–13.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (17): Widokowy szlak przez Větrov i Starý kopec, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 6(135)/2012, s. 34–37.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2012, Kilka uwag o znakowaniu szlaków turystycznych w Górach Opawskich, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 7(136)/2012, s. 30–32.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2012, W cieniu Biskupiej Kopy (1): Szlakiem Złotych Górników, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 8(137)/2012, s. 10–15.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2012, W cieniu Biskupiej Kopy (2): Dolina Białej Głuchołaskiej, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 10(139)/2012, s. 6–9.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Bliźniacze założenia kościelne w Krosnowicach i Żelaźnie, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 10(139)/2012, s. 26–29.
 • Kołodziejczyk K., 2012, W cieniu Biskupiej Kopy (3): Rowerem po Przedgórzu Paczkowskim i Płaskowyżu Głubczyckim (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 11(140)/2012, s. 6–11.
 • Kołodziejczyk K., 2012, W cieniu Biskupiej Kopy (4): Rowerem po Przedgórzu Paczkowskim i Płaskowyżu Głubczyckim (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 12(141)/2012, s. 6–11.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (5): Konradów, Miękkie Kopalnie i Trzej Królowie, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1-2(142-143)/2013, s. 6–11.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (6): Jarnołtówek, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(144)/2013, s. 6–12.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (7): Podlesie, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 4(145)/2013, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Sacrum i profanum na południe od Potštejna (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 6(147)/2013, s. 6–8.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Sacrum i profanum na południe od Potštejna (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 7(148)/2013, s. 6–9.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (8): Geoturystyczna wycieczka wokół przełomu Złotego Potoku (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 8–9(149–150)/2013, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (9): Geoturystyczna wycieczka wokół przełomu Złotego Potoku (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 10–11(151–152)/2013, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (10): Na Biskupią Kopę od czeskiej strony, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 12(153)/2013, s. 7–11.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Galeria przodków w Żelowicach, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(154)/2014, s. 10–15.
 • Kołodziejczyk K., 2014, W cieniu Biskupiej Kopy (11): Tanatoturystyka pod Biskupią Kopą, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(155)/2014, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Singltrek pod Smrkem, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(155)/2014, s. 22–23.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Między Orlicami (1): drewniany kościół i czechosłowackie fortyfikacje, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(156)/2014, s. 14–19.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Między Orlicami (2): Studenské skály i zapomniany dwór, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(157)/2015, s. 14–19.
 • Kołodziejczyk K., 2015, W cieniu Biskupiej Kopy (12): Zlaté Hory (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(158)/2015, s. 10–13.
 • Kołodziejczyk K., 2015, W cieniu Biskupiej Kopy (13): Zlaté Hory (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(159)/2015, s. 10–15.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Zielona kapliczka koło Polic nad Metují, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 4(160)/2015, s. 10–15.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Szczeliny wiatrowe nie tylko na Lesistej, czyli Javoří hory (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 5(161)/2015, s. 24–27.
 • Kołodziejczyk K., 2016, Szczeliny wiatrowe nie tylko na Lesistej, czyli Javoří hory (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(163)/2016, s. 28–33.
 • Kołodziejczyk K., 2016, Ponad doliną Bobru (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(164)/2016, s. 28–33.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Ponad doliną Bobru (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(165)/2017, s. 28–33.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Po okolicach Wlenia śladami przedwojennych turystów (cz. 1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(166)/2017, s. 5–7.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Po okolicach Wlenia śladami przedwojennych turystów (cz. 2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(167)/2017, s. 31–35.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Muzeum Techniczne Gór Izerskich, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(167)/2017, s. 10–17.
 • Kołodziejczyk K., 2018, Wśród oldřichovskich lasów i skał, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(168)2018, s. 12–17.
 • Kołodziejczyk K., 2019, Lázně Libverda, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(169)/2019, s. 8–14.
 • Kołodziejczyk K., 2019, Podnóżem Gór Izerskich do zabytkowego gołębnika i arboretum, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(170)/2019, s. 6–13.
 • Kołodziejczyk K., 2019, Pałac w Żelaźnie, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(171)/2019, s. 5–11.
 • Kołodziejczyk K., 2020, Teplické Skalne Miasto inaczej (cz. 1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(172)/2020, s. 14–17.
 • Kołodziejczyk K., 2020, Teplické Skalne Miasto inaczej (cz. 2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(174)/2020, s. 29–33.
 • Kołodziejczyk K., 2021, Rubieżami państwa benedyktynów broumovskich do skalnych miast (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(175)/2021, s. 8–14.
 • strona główna