dr Krzysztof Kołodziejczyk
stanowisko

adiunkt

zainteresowania badawcze

Ocena atrakcyjności szlaków turystycznych, sposoby ich trasowania i zagospodarowania.
Oddziaływanie turystyki pieszej i narciarskiej na środowisko przyrodnicze.
Walory turystyczne Republiki Czeskiej - sposoby ich promowania i włączania w ofertę turystyczną.

kontakt
ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro), pokój 158

tel. 71 37 59 577

e-mail: krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl

konsultacje

wtorki 9:45-11:45, pokój 158, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro)

publikacje
 • Kołodziejczyk K., 2011, Hiking trails for tourists in the “Chełmy” Landscape Park – assessment of their route and infrastructure development. Piesze szlaki turystyczne Parku Krajobrazowego „Chełmy” – ocena przebiegu i zagospodarowania, „Polish Journal of Sport and Tourism. Sport i Turystyka”, Vol. 18, No. 4, s. 324–335.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Historia, stan i perspektywy wykorzystania w turystyce dziedzictwa wrocławskiej komunikacji tramwajowej, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 119–150.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2011, Walory krajoznawcze gminy Głuchołazy – inwentaryzacja, ocena zagospodarowania i perspektywy wykorzystania, [w:] Chrobak P., Szymkowicz P. (red.), Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich. Materiały pokonferencyjne, Gmina Głuchołazy, Głuchołazy, s. 35–52.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Dostępność komunikacyjna szlaków turystycznych w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, „Transport Miejski i Regionalny”, 3/2012, s. 38–43.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Krajobrazy winiarskie Południowych Moraw a oferta szlaków turystycznych, [w:] Łach J., Zaręba A. (red.), Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie. Studia krajobrazowe tom 3, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 123–142.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Funkcjonalność przystanków linii Tramwaju Plus we Wrocławiu, „Transport Miejski i Regionalny”, 9/2012, s. 27–34.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Wyposażenie i wizerunek przystanków Tramwaju Plus we Wrocławiu, „Transport Miejski i Regionalny”, 10/2012, s. 28–34.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Dostępność komunikacyjna gminy Głuchołazy w perspektywie jej funkcji turystycznych, „Transport Miejski i Regionalny”, 2/2013, s. 27–36.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Szlaki turystyczne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – doświadczenia polskie i czeskie, próba stworzenia wzorca, [w:] Wiluś R., Wojciechowska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Nowe – stare formy turystyki w przestrzeni, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 287–306.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Niefortunne rozwiązania toponomastyczne na przykładzie nazw ulic i placów Wrocławia, „Onomastica”, LVII, s. 185–204.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Rozwój sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach w latach 1945–2013, „Prace Geograficzne”, z. 136, s. 81–101.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Gdzie się podział plac Słoneczny? – czyli o ideologizacji przestrzeni publicznej Wrocławia, [w:] Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), Studia krajobrazowe t. 4A, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 185–202.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Rozwój oferty turystycznych linii kolejowych północnej Walii, [w:] Tanaś S., Mokras-Grabowska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 4, Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 139–158.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Pojęcie szlaku turystycznego w polskiej literaturze przedmiotu – przegląd koncepcji, [w:] Krakowiak B., Latosińska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115–128.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Oferta turystycznych linii autobusowych przewożących rowery w Republice Czeskiej, „Transport Miejski i Regionalny”, 11/2014, s. 27–34.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Turystyczna rola dziedzictwa przemysłu łupkowego w Wielkiej Brytanii (na wybranych przykładach), [w:] Widawski K., Duda-Seifert M. (red.), Turystyka przemysłowa w kontekście rozwoju zrównoważonego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 32, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 9–25.
 • Kołodziejczyk K., Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., 2014, Szlaki turystyczne w Europie, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Szlaki turystyczne: od pomysłu do realizacji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Łódź, s. 59–95.
 • Kołodziejczyk K., Kotarski M., Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., 2014, Znakowanie szlaków turystycznych, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Szlaki turystyczne: od pomysłu do realizacji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Łódź, s. 213–244.
 • Kołodziejczyk K., Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., Wysocki M., Zajadacz A., 2014, Dostępność szlaków turystycznych dla osób niepełnosprawnych, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Szlaki turystyczne: od pomysłu do realizacji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Łódź, s. 413–449.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Industrial and technical heritage of Wrocław – wasted potential?, [w:] Faracik R. (red.), Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism: Aspects of cultural heritage, Visegrad Fund, Krakow – Debrecen, s. 73–89.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Historyczne cmentarze i miejsca pamięci pogranicza nysko-jesenickiego jako walor krajoznawczy, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 4/2015 (kwiecień 2015), s. 41–73.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Integracja sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach po wstąpieniu Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen, [w:] Babińska M. (red.), Turystyka na pograniczu polsko-czeskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych, s. 85–98.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Wzorce zagospodarowania szlaków turystycznych w górach średnich na wybranych przykładach europejskich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ss. 459.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Zmiany nazw dróg i ścieżek na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej jako przykład dehumanizacji krajobrazu, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 29, s. 53–70.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Zagospodarowanie zorganizowanych punktów wejściowych na szlaki turystyczne, „Folia Turistica”, 35, s. 83–114.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Szlaki turystyczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Wielkiej Brytanii, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 317–332.
 • Kołodziejczyk K., 2016, Jak to się robi w Republice Czeskiej? Trzy przykłady restauracji i turystycznego wykorzystania zabytkowych obiektów rezydencjonalnych, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 2/2016 (marzec-kwiecień 2016), s. 6–45.
 • Kołodziejczyk K., Szmytkie R., 2016, Zmiany nazw geograficznych na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej, „Onomastica”, R. LX, s. 361–410.
 • Kołodziejczyk K., 2016, Przekształcenia zabytkowych zajezdni komunikacji miejskiej we Wrocławiu w obiekty kulturalno-turystyczne, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 6/2016 (listopad-grudzień 2016), s. 51–78.
 • Kołodziejczyk K., 2016, Czy każdy szlak turystyczny pełni funkcje krajoznawcze?, [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 135–150.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych - wybrane zagadnienia, „Transport Miejski i Regionalny”, 4/2017, s. 18–25.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych na ziemi kłodzkiej, „Transport Miejski i Regionalny”, 5/2017, s. 5–11.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Organizacja ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 1(37)/2017, s. 85–99.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2017, Geotourism in a city?, [w:] Jary Z., Widawski K., Kołodziejczyk K., Marković S., Mroczek P. (red.), Geotrends: 2nd International Conference on Geoheritage and Geotourism, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 6.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Muzea krajoznawcze w Republice Czeskiej - różnorodność podejść do zabytkowych siedzib, „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org), nr 6/2017 (listopad-grudzień 2017), s. 94–139.
 • Rogowski M., Kołodziejczyk K., 2017, Sposoby zabezpieczeń i ułatwień na szlakach turystycznych w oparciu o wybrane przykłady, [w:] Stasiak A., Śledzińska J. (red.), Między swobodą a zakazem, czyli o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 45–58.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Organizacja ruchu turystycznego w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, „Folia Turistica”, 43, s. 9–43.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2017, Degraded Landscapes as a Tourist Attraction and Place for Leisure and Recreation, „Tourism/Turyzm”, Vol. 27, issue 2, s. 23–33.

Redakcja naukowa publikacji:

Seria artykułów krajoznawczych w miesięczniku „Sudety. Przyroda. Kultura, Historia”:

 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (1): Dolina Vrbenskiego potoku, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(119)/2011, s. 10–12.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (2): Na styku Rychlebskich hor i Masywu Śnieżnika, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(120)/2011, s. 40–42.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (3): Stare Miasto pod Śnieżnikiem, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 4(121)/2011, s. 10–12.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (4): Chata Paprsek, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 5(122)/2011, s. 10–12.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (5): Widokowa wycieczka z Paprska do Bielic, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 6(123)/2011, s. 12–15.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (6): Branná, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 7(124)/2011, s. 8–11.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (7): Smrk dla wygodnych, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 8(125)/2011, s. 26–28.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Wśród rezydencji Wzgórz Gumińskich i Krzyżowych, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 9(126)/2011, s. 14–17.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (8): Travná, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 9(126)/2011, s. 28–30.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (9): Wycieczka do ruin zamku Rychleby i Račí údolí, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 10(127)/2011, s. 14–17.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Założenie pałacowe w Kłonicach a sprawa znakowania szlaków, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 11(128)/2011, s. 12–14.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (10): Bílá Voda, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 11(128)/2011, s. 15–17.
 • Kołodziejczyk K., 2011, Rychlebské hory (11): Slalomem przez północną część Rychlebskich hor, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 12(129)/2011, s. 8–11.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (12): Vidnava, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(130)/2012, s. 8–11.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Między Kotliną Dzierżoniowską, Wzgórzami Gilowskimi i Krzyżowymi, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(131)/2012, s. 34–38.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (13): Flora Rychlebskich hor, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(131)/2012, s. 40–43.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (14): Wzdłuż granicy śladami antykomunistycznej opozycji, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(132)/2012, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (15): Pętla na odludziu, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 4(133)/2012, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (16): Lipová-lázne i Horní Lipová, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 5(134)/2012, s. 9–13.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Rychlebské hory (17): Widokowy szlak przez Větrov i Starý kopec, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 6(135)/2012, s. 34–37.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2012, Kilka uwag o znakowaniu szlaków turystycznych w Górach Opawskich, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 7(136)/2012, s. 30–32.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2012, W cieniu Biskupiej Kopy (1): Szlakiem Złotych Górników, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 8(137)/2012, s. 10–15.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2012, W cieniu Biskupiej Kopy (2): Dolina Białej Głuchołaskiej, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 10(139)/2012, s. 6–9.
 • Kołodziejczyk K., 2012, Bliźniacze założenia kościelne w Krosnowicach i Żelaźnie, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 10(139)/2012, s. 26–29.
 • Kołodziejczyk K., 2012, W cieniu Biskupiej Kopy (3): Rowerem po Przedgórzu Paczkowskim i Płaskowyżu Głubczyckim (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 11(140)/2012, s. 6–11.
 • Kołodziejczyk K., 2012, W cieniu Biskupiej Kopy (4): Rowerem po Przedgórzu Paczkowskim i Płaskowyżu Głubczyckim (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 12(141)/2012, s. 6–11.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (5): Konradów, Miękkie Kopalnie i Trzej Królowie, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1-2(142-143)/2013, s. 6–11.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (6): Jarnołtówek, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(144)/2013, s. 6–12.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (7): Podlesie, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 4(145)/2013, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Sacrum i profanum na południe od Potštejna (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 6(147)/2013, s. 6–8.
 • Kołodziejczyk K., 2013, Sacrum i profanum na południe od Potštejna (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 7(148)/2013, s. 6–9.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (8): Geoturystyczna wycieczka wokół przełomu Złotego Potoku (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 8–9(149–150)/2013, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (9): Geoturystyczna wycieczka wokół przełomu Złotego Potoku (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 10–11(151–152)/2013, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2013, W cieniu Biskupiej Kopy (10): Na Biskupią Kopę od czeskiej strony, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 12(153)/2013, s. 7–11.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Galeria przodków w Żelowicach, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(154)/2014, s. 10–15.
 • Kołodziejczyk K., 2014, W cieniu Biskupiej Kopy (11): Tanatoturystyka pod Biskupią Kopą, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(155)/2014, s. 8–13.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Singltrek pod Smrkem, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(155)/2014, s. 22–23.
 • Kołodziejczyk K., 2014, Między Orlicami (1): drewniany kościół i czechosłowackie fortyfikacje, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(156)/2014, s. 14–19.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Między Orlicami (2): Studenské skály i zapomniany dwór, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(157)/2015, s. 14–19.
 • Kołodziejczyk K., 2015, W cieniu Biskupiej Kopy (12): Zlaté Hory (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(158)/2015, s. 10–13.
 • Kołodziejczyk K., 2015, W cieniu Biskupiej Kopy (13): Zlaté Hory (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(159)/2015, s. 10–15.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Zielona kapliczka koło Polic nad Metují, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 4(160)/2015, s. 10–15.
 • Kołodziejczyk K., 2015, Szczeliny wiatrowe nie tylko na Lesistej, czyli Javoří hory (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 5(161)/2015, s. 24–27.
 • Kołodziejczyk K., 2016, Szczeliny wiatrowe nie tylko na Lesistej, czyli Javoří hory (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(163)/2016, s. 28–33.
 • Kołodziejczyk K., 2016, Ponad doliną Bobru (1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(164)/2016, s. 28–33.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Ponad doliną Bobru (2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 1(165)/2017, s. 28–33.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Po okolicach Wlenia śladami przedwojennych turystów (cz. 1), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 2(166)/2017, s. 5–7.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Po okolicach Wlenia śladami przedwojennych turystów (cz. 2), „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(167)/2017, s. 31–35.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Muzeum Techniczne Gór Izerskich, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(167)/2017, s. 10–17.
 • Kołodziejczyk K., 2017, Wśród oldřichovskich lasów i skał, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 168, s. 12–17.
 • strona główna