dr Magdalena Duda - Seifert
stanowisko

adiunkt

zainteresowania badawcze

Uwarunkowania rozwoju turystycznej bazy noclegowej (Sudety, Dolny Śląsk).

Gospodarcze aspekty rozwoju turystyki.

Rozwój krajobrazu kulturowego.

kontakt

ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro), pokój 157

tel. 71 37 59 578

e-mail: magdalena.duda-seifert@uwr.edu.pl

konsultacje

informacje w USOS-ie, pokój 157, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro) [informacje o ewentualnych zmianach proszę sprawdzać w USOS-ie]

publikacje
 • Duda-Seifert M., 1995, A challenge to foreign tourism in Poland in comparison to Czechia and Hungary, [w:] Baraniecki L. (ed.), Conditions of the Foreign Tourism Development in the Central and Eastern Europe, Vol. 3, Papers presented during the international seminar held in Miłków (Poland) 9–12 October 1994, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Instytutu Geograficznego, Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo A.M.L., Wrocław, s. 27–36.
 • Duda-Seifert M., 1995, Perspektywy rozwoju przyjazdowej turystyki do Polski na tle Czech i Węgier, [w:] Baraniecki L. (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie środkowej i Wschodniej, tom 3, Materiały międzynarodowego seminarium w Miłkowie (9–12 października 1994), Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Instytutu Geograficznego, Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo A.M.L., Wrocław, s. 27–39.
 • Duda-Seifert M., 1998, Przenikanie wpływów kościoła rzymsko-katolickiego i kościoła obrządku wschodniego na obszarze Ukrainy i Polski. Wstęp do studiów krajobrazowych, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 2017, Prace Instytutu Geograficznego, T. XVI, seria B, Geogr. Społ.-Ekon., Studia Krajobrazowe i Turystyczne, s. 5–14.
 • Duda-Seifert M., 2000, Zmiany w bazie noclegowej Sudetów w okresie powojennym a ich uwarunkowania historyczne, [w:] Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska, z. 5(6), Wrocław, s. 93–111.
 • Duda-Seifert M., 2000, Changes in accommodation sector of Sudety Mountains in 1976–1995 as the reflection of changes in model of tourism, [w:] Conditions of the Foreign Tourism Development in the Central and Eastern Europe, Vol. 6, Changes in Model of Tourism in the last Decade, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 217–223.
 • Duda-Seifert M., 2001, Zmiany w bazie noclegowej Sudetów w latach 1976–1995 jako odzwierciedlenie zmian modelu turystyki, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom 6, Zmiany modelu turystyki w ostatnim dziesięcioleciu, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 241–247.
 • Duda-Seifert M., 2002, Railway in the Sudety Mountains and its Role in Tourism - Ecological Aspect, [w:] Conditions of the Foreign Tourism in Central and Eastern Europe, Vol. 7, Problems of the Development of Ecotourism with Emphasis on Mountain Area, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 109–118.
 • Duda-Seifert M., 2003, Związki między komunikacją kolejową a turystyką na obszarze górskim Sudetów, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom 7, Problemy rozwoju ekoturystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 111–123.
 • Duda-Seifert M., 2003, Uwarunkowania lokalizacyjne hoteli na Dolnym Śląsku, [w:] Śmigielska M., Słodczyk J. (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG Oddz. w Opolu, Uniwersytet Opolski, Zakład Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Opole, s. 553–556.
 • Duda-Seifert M., 2009, Sprzedaż usług kolejowego transportu pasażerskiego na przykładzie Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych we Wrocławiu, [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu, Seria Monografie WSH, Vol. II, Wrocław, s. 160–169.
 • Duda-Seifert M., 2009, Muzea dolnośląskie jako potencjał dla turystyki kulturowej, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9, Wrocław, s. 19–25.
 • Duda-Seifert M., 2009, Hotele w obiektach zabytkowych Dolnego Śląska – stan i perspektywy związane z rozwojem turystyki kulturowej, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9, Wrocław, s. 33–40.
 • Duda-Seifert M., 2010, Współczesne tendencje w turystyce, [w:] Wyrzykowski J., Marak J. (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, s. 34–41.
 • Duda-Seifert M., 2010, Przystosowanie walorów krajoznawczych na potrzeby turystyki. Formy i model przystosowania walorów krajoznawczych środowiska przyrodniczego, [w:] Wyrzykowski J., Marak J. (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, s. 415–435.
 • Duda-Seifert M., Mikołajczak T., Wyrzykowska M., 2010, Formy przystosowania walorów krajoznawczych dóbr kultury, [w:] Wyrzykowski J., Marak J. (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, s. 435–467.
 • Duda-Seifert M., 2010, Hotels as a basis for conference tourism development – a case of Lower Silesia Region, [w:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Vol. 11, Wrocław, s. 91–104.
 • Duda-Seifert M., Rogowski M., Góralewicz-Drozdowska M., 2010, Potencjał krajobrazu kulturowego kościołów drewnianych Dolnego Śląska dla turystyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 52, s. 309–320.
 • Duda-Seifert M., Zajączkowski J., 2011, Acessibility of Wrocław tourist attractions for people with physical disabilities, [w:] Tourism Role in the Regional Economy, Vol. 3, Social, Health-Related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People’s Tourism Development, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, s. 30–49.
 • Duda-Seifert M., Łach J., 2011, Ocena atrakcyjności turystycznej i możliwości wykorzystania kościołów łaski dla rozwoju turystyki kulturowej na Dolnym Śląsku, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2, s. 71–96.
 • Duda-Seifert M., 2011, Ocena atrakcyjności muzeów Wrocławia dla turystyki kulturowej, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2, s. 171–193.
 • Duda-Seifert M, 2011, Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę po roku 1989 na obszarach górskich na przykładzie Kotlin Jeleniogórskiej i Kłodzkiej, „Prace Geograficzne”, z. 125, s. 9–35.
 • Duda-Seifert M., Widawski K., Wyrzykowski J., 2012, Geography of Tourism of Poland, [w:] Wyrzykowski J., Widawski K. (red.), Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries, University of Wrocław, s. 233–276.
 • Duda-Seifert M., Mikołajczak T., 2012, Żydowskie miejsca kultu i cmentarze Wrocławia – zmiany w czasie i przestrzeni. [w:] Łach J., Zaręba A. (red.), Studia Krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, s. 85–104.
 • Duda-Seifert M., Mikołajczak T., 2012, Dziedzictwo kulturowe Żydów wrocławskich i jego upamiętnienia – ocena stanu zagospodarowania i wykorzystania na potrzeby turystyki, [w:] Włodarczyk B., Krakowiak B. (red.), Kultura i turystyka – wspólne korzenie, Łódź, s. 329–348.
 • Duda-Seifert M., Raciborski A., 2013, Poagustiański zespół klasztorny w Żaganiu jako produkt turystyczny?, [w:] Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B (red.), Kultura i turystyka – miejsce spotkań, Łódź, s. 151–174.
 • Duda-Seifert M., Mikołajczak T., 2014, Świątynie protestanckie we Wrocławiu – możliwości „reanimacji” pamięci krajobrazu, [w:] Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, Studia Krajobrazowe T. 4A, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, s. 55–71.
 • Duda-Seifert M., Drozdowska M., 2014, Educational tourism – example of incoming Erasmus students to Wrocław, Poland, [w:] Topical Issues of Tourism, Conference Proceedings of the 9th International Conference, College of Polytechnics Jihlava, s. 14–23.
 • Duda-Seifert M., Drozdowska M., 2014, Preferences of Erasmus students concerning culinary tourism, “Current Issues of Tourism Research”, Vol. IV, z. 1. p. 41–58.

strona główna