dr Dagmara Chylińska

stanowisko

adiunkt

zainteresowania badawcze

Geografia kulturowa

kontakt

ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro), pokój 156

tel. 71 37 59 576

e-mail: dagmara.chylinska@uwr.edu.pl

konsultacje

informacje w USOS-ie, pokój 156, ul. Z. Cybulskiego 32 (1 piętro) [informacje o ewentualnych zmianach proszę sprawdzać w USOS-ie]

publikacje
 • Chylińska D., 2006, Obiekty militarno-wojskowe z czasów II wojny światowej na Dolnym Śląsku jako produkt turystyczny: aktualne wykorzystanie i szanse rozwoju, „Turyzm”, 1(16), s. 5-19.
 • Chylińska D., 2006, Relikty przeszłości czy „żywa” atrakcja turystyczna? Fortyfikacje nowożytne a turystyka, [w:] Harasimiuk M. (red.), Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Geografów - Doktorantów. Lublin 12-14 czerwca 2006, Wydawnictwo Akademickie, Lublin, s. 193-199.
 • Chylińska D., 2006, Formy ekspozycji i udostępnienia turystycznego obiektów militarno-wojskowych z czasów II wojny światowej. Rozwiązania polskie a praktyka europejska, „Folia Turistica”, Nr 17, s. 77-97.
 • Chylińska D., 2006, Nowożytne fortyfikacje stałe - wybrane problemy zagospodarowania turystycznego, „Turystyka i Rekreacja”, 2/2006, s. 52-63.
 • Chylińska D., 2006, Fortyfikacje nowożytne jako element krajobrazu kulturowego na przykładzie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, [w:] Wołoszyn W. (red.), Krajobraz kulturowy. Cechy - walory - ochrona. Problemy ekologii krajobrazu. Tom XVIII, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, s. 379-387.
 • Chylińska D., 2007, Trudne dziedzictwo - cmentarze poniemieckie w krajobrazie kulturowym Dolnego Śląska, „Architektura krajobrazu”, 1/2007, s. 31-39.
 • Chylińska D., 2007, Turystyka a wykorzystanie obiektów i cech architektury regionalnej Gór Bystrzyckich i Orlickich, „Architectus”, Nr 1-2 (21-22), s. 121-126.
 • Chylińska D., 2008, Międzyrzecki Rejon Umocniony a Czeska Linia Maginota, [w:] Lewicka L. M. (red.), Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria a praktyka, ICOMOS, Lublin - Warszawa, s. 252-259.
 • Chylińska D., Zaręba A., 2008, Północna Droga Wodna Odry w krajobrazie miasta - analiza funkcjonalno-krajobrazowa, [w:] Zaręba A., Chylińska D. (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 207-220.
 • Chylińska D., 2008, Harmonia i autentyzm krajobrazu widzianego a wykorzystanie architektury regionalnej i jej cech w turystyce, [w:] Zaręba A., Chylińska D. (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 221-229.
 • Chylińska D., Zaręba A., 2008, Założenie parkowo-pałacowe w Galowicach w kontekście współczesnych planów zagospodarowania przestrzennego, [w:] Mitkowska A., Mirek Z., Hodor K. (red.), Założenia rezydencjalno-ogrodowe dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych), PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków, s. 313-324.
 • Chylińska D., 2008, Krajobrazy Europy - gospodarka planowa czy generowanie chaosu? Konferencja naukowa, Wrocław, 17-19.09.2009, „Ochrona zabytków”, 2008(4), s. 6-8 (notka).
 • Chylińska D., Kosmala G., 2009, Unnecessary legacy. Lower Silesia cultural heritage, [in:] Heffner K. (ed.), Historical regions divided by borders. Cultural heritage and multicultural cities, "Region and Regionalism", No. 9, Vol. 2., University of Łódź, pp. 21-34.
 • Chylińska D., 2009, „Ciemne” oblicza turystyki kulturowej na Dolnym Śląsku, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego 9, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 95-104.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2010, Analiza zmian nazw lokalnych Chełmska Śląskiego i Racławiczek w XX wieku jako przykład geograficznych badań przestrzeni toponimicznej Śląska, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Tom 42, Nr 1, s. 30-39.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2010, Krajobrazy bezimienne? Zmiany nazw terenowych na Śląsku (na wybranych przykładach), [w:] Chylińska D., Łach J. (red.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy?, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 235-254.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2010, Krajobrazy rond we Wrocławiu, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 7-8/2010, s. 3-9.
 • Chylińska D., Rozenkiewicz A., 2010, Between business and realization of social mission - the case study of Krzyżowa (Lower Silesia), [w:] Wyrzykowski J., Widawski K. (red.), Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, Vol. 11, Conditions, state and development perspectives of business tourism, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, pp. 201-214.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2010, Szlaki rowerowe w Polsce - między turystyką, edukacją i polityką, „Folia Turistica”, Nr 23, s. 153-174.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2011, Humanizacja i dehumanizacja przestrzeni miejskiej na przykładzie współczesnego Wrocławia, „Czasopismo Techniczne”. Seria Architektura, 5-A/2011, s. 19-44.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2011, Funkcje turystyczne transportu publicznego na przykładzie Wrocławia (zarys problematyki), „Transport Miejski i Regionalny”, 3/2011, s. 6-13.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2011, „Krajobraz po bitwie”. Niewykorzystany potencjał turystyczny pól bitew na przykładzie wojen śląskich, [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty. Tom 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 33-69.
 • Krzemińska A., Zaręba A., Małecka K., Chylińska D., 2011, Park im. Jana Trzeciego Sobieskiego w Wałbrzychu. Zielone serce miasta. Studium zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych, ss. 88.
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K, 2011, Walory krajoznawcze gminy Głuchołazy - inwentaryzacja, ocena zagospodarowania i perspektywy wykorzystania, [w:] Chrobak P., Szymkowicz P. (red.), Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich. Materiały pokonferencyjne, Gmina Głuchołazy, Głuchołazy, s. 35-52.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2012, Święta przestrzeń a przestrzeń świecka czyli o zmaganiach sacrum z turystyką i (po)nowoczesną codziennością, [w:] Łach J., Zaręba A. (red.), Studia krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie. Tom 3, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 41-64.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2012, Autostrada w mieście i jej znaczenie krajobrazowe na przykładzie Wrocławia i Piekar Śląskich, „Transport Miejski i Regionalny”, 10/2012, s. 16-22.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2012, Sakralizacja przestrzeni wobec współczesności, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 17, Sacrum w krajobrazie, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 2012, s. 47-68.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2012, Turystyka seksualna - rekapitulacja, „Folia Turistica”, nr 26, s. 67-90.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2012, Wczoraj przydrożna lipa, dzisiaj lip(n)a atrakcja turystyczna czyli rzecz o zaklinaniu przestrzeni turystycznej, „Episteme”, 16/2012, t. II, s. 39-65.
 • Chylińska D., 2013, Pole bitwy jako przedmiot zainteresowania i przystosowania turystycznego - zarys problematyki, „Turystyka kulturowa”, nr 11/2013, s. 6-16.
 • Chylińska D., Rogowski M., 2013, Kościoły drewniane ziemi kłodzkiej i Puszczy Zielonka w krajobrazie kulturowym regionów turystycznych, [w:] Dziemianko Z. (red.), Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań, s. 77-94.
 • Chylińska D., 2014, Pola bitewne dzisiejszego polsko-czeskiego pogranicza Dolnego Śląska w aspekcie turystycznym - wspólny produkt turystyczny?, „Turystyka kulturowa”, nr 1/2014, s. 6-29.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2014, Komodyfikacja przygody w turystyce i rekreacji, „Almamer”, 1(70)2014, s. 271-292.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2014, Krajobraz w popularnej muzyce współczesnej. Świat malowany słowem Kazimierza Staszewskiego [w:] Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, Studia krajobrazowe, T. 4A, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 161-173.
 • Chylińska D., Kosmala G., 2014, Urban labyrinths − identity of cities and creation of their images as tourist attractions. The case of backyards and lanes of Lublin, Wrocław and Katowice, „Czasopismo Techniczne”. Seria Architektura.

Redakcja publikacji naukowych

strona główna